Informacja dotycząca szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej Sygnity S.A. za II kwartał 2009 roku

Tagi:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje informację dotyczącą szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej Sygnity S.A. za II kwartał 2009 rokuZarząd Spółki Sygnity S.A. („Sygnity”, „Spółka”) informuje, że Grupa Kapitałowa Sygnity zanotuje w II kwartale wyniki istotnie różniące się od wskazywanych wcześniej w rynkowych prognozach biur maklerskich. Szacowana strata operacyjna Grupy Kapitałowej Sygnity za II kwartał 2009 roku wyniesie 80-90 mln złotych, przy przychodach Grupy w granicach 140 -150 mln złotych.

Wpływ na wyniki II kwartału będą miały przede wszystkim rezerwy i odpisy utworzone przez Spółkę, w części bezgotówkowe, szacowane na poziomie 60-70 mln złotych. Zostaną one utworzone między innymi wskutek restrykcyjnego oszacowania budżetów długoterminowych kontraktów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej Sygnity w latach 2004-2006, na poczet potencjalnych kar umownych związanych z tymi projektami, urealnienia wartości zapasów magazynowych, odpisania nakładów inwestycyjnych poniesionych na projekty, których realizacja została wstrzymana przez klientów oraz odpisy na zagrożone należności.

Szacowana w II kwartale 2009 strata jest również efektem niższych, niż oczekiwane przez rynek, przychodów. Wpływ na to miało przede wszystkim obserwowane w niemal wszystkich sektorach gospodarki spowolnienie gospodarcze, którego efektem było m.in. wstrzymanie przez klientów planowanych projektów IT i wyraźna redukcja budżetów inwestycyjnych na informatykę. Spowodowało to także zmniejszenie uzyskiwanej przez Grupę marży na sprzedaży, a tym samym – zysku.

Zarząd Sygnity, w obliczu pogłębiających się skutków znacznie osłabionej koniunktury gospodarczej wdroży w Grupie Kapitałowej Sygnity program oszczędnościowy, mający na celu redukcję kosztów i optymalizację posiadanych zasobów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu