Więcej środków na pomoc społeczną

Już pod koniec sierpnia warszawski ratusz ogłosi konkurs dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. Pula środków jest większa niż w ubiegłym roku o ponad 5 mln zł.Zadania, na które miasto ogłosi konkursy dla organizacji pozarządowych to przede wszystkim:

  • organizacja pomocy osobom bezdomnym, wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • organizacja opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej,
  • prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, organizacja wsparcia osób dorosłych po terapii związanej z uzależnieniem od alkoholu,
  • pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na zadania ogólnomiejskie zlecane organizacjom pozarządowym miasto przeznaczy w 2010 r. ponad 23,5 mln zł, w tym 18,8 mln zł na pomoc społeczną. Ratusz przekazał także prawie 9,5 mln zł dzielnicom na konkursy dla organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych dla najuboższych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu