Kolejny kwartał wzrostów Generali na trudnym rynku

Spółki Grupy Generali – mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce – mają za sobą udane pierwsze półrocze 2009 r. Składka przypisana brutto Grupy wzrosła na koniec czerwca br. do 812,2 mln zł, tj. łącznie o 17% w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Warto podkreślić, że na koniec I kwartału br. rynek ubezpieczeniowy w Polsce wzrósł ogółem o zaledwie 1,7%, a więc 10 razy wolniej niż Grupa Generali w I półroczu br. W okresie od kwietnia do czerwca br. Generali może się również pochwalić najwyższym wynikiem kwartalnym w historii firmy (453,6 mln zł składki przypisanej brutto). Na szczególną uwagę zasługują w wynikach półrocznych zarówno tempo rozwoju na rynku ubezpieczeń majątkowych, gdzie spółka Generali T.U. wypracowała niemal 23% wzrost przypisu składki, jak i na rynku ubezpieczeń na życie, gdzie przypis Generali Życie T.U. ze składką regularną wzrósł rok do roku aż o 21%. Skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wyniósł 4,6 mln zł, wobec 16,3 mln zł przed rokiem, co jest głównie efektem trudnego półrocza pod względem anomalii pogodowych (huragany, powodzie) i ich wpływu na wypłacone odszkodowania.

– „Pierwsze półrocze tak ważnego dla nas roku, w którym świętujemy 10-lecie działalności Grupy Generali w Polsce, było dla nas bardzo udane pod względem rozwoju biznesu. Biorąc pod uwagę trudne warunki związane ze spowolnieniem gospodarczym w Polsce cieszy nas, że potrafimy zwiększać skalę naszej działalności szybciej od konkurentów rynkowych. Te pozytywne trendy obserwujemy w kluczowych dla Generali segmentach rynku, jak ubezpieczenia majątkowe, gdzie przypis składki wzrósł o 23%, czy ubezpieczenia na życie ze składką regularną, które w Generali rozwijały się w imponującym tempie 21 %. Mimo zawirowań na rynkach giełdowych również fundusz emerytalny Generali wciąż wypracowuje bardzo dobre wyniki inwestycyjne, które bezpośrednio przekładać się będą na wyższe emerytury naszych klientów. Dowodem tego są choćby zwycięstwa w prestiżowych zestawieniach na najefektywniejsze fundusze emerytalne, organizowanych w ostatnich miesiącach przez redakcje „Rzeczpospolitej” (IV’2009), „Gazety Wyborczej” (VI’2009), czy branżowego serwisu „Analizy On-line” (VII’2009)” – mówi Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

Generali T.U.: 23-procentowy wzrost przypisu składki na trudnym rynku

W II kwartale br. działająca na rynku ubezpieczeń majątkowych spółka Generali T.U. S.A. kontynuowała dynamiczne tempo rozwoju organicznego, które już od kilku lat pozwala jej zachować miano najszybciej rozwijającej się firmy wśród 10 największych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce. Przypis składki brutto wzrósł na koniec czerwca br. do 360,7 mln zł, tj. rok do roku o 22,6%. Wynik ten jest zasługą zrównoważonego rozwoju zarówno w obszarach ubezpieczeń komunikacyjnych (19% wzrost), masowych majątkowych (42%, w tym głównie mieszkaniowych 34%) oraz korporacyjnych (27%). Osiągnięcia spółki Generali T.U. są tym cenniejsze biorąc pod uwagę fakt, że na koniec I kwartału br. rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce rósł w tempie zaledwie 4,5%.

Zysk netto spółki Generali T.U, wyniósł na koniec II kwartału br. 0,6 mln zł wobec 9,8 mln zł przed rokiem, co w dużej mierze jest wynikiem trudnego półrocza pod względem anomalii pogodowych (huragany, powodzie) i ich wpływu na zwiększone rezerwy na wypłacane odszkodowania przez spółkę Generali T.U. Dodatkowo należy również przypomnieć, że zysków netto spółki majątkowej Generali za lata 2008-2009 nie można porównywać ze sobą bezpośrednio ze względu na zmiany w przepisach księgowych1

Generali Życie: rozwój także na kurczącym się rynku

Biorąc pod uwagę trudne realia rynkowe, związane z dużą zmiennością na rynkach giełdowych oraz istotne spowolnienie w segmencie produktów ze składką jednorazową należy uznać, że spółka Generali Życie T.U. S.A. ma za sobą bardzo udane półrocze. W realiach kurczącego się rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce (ujemna, -0,4%, dynamika rozwoju wg stanu na koniec marca br.) spółka Generali Życie zwiększyła w I półroczu br. przypis składki o niemal 13%, do 451,5 mln zł.

W kontekście ww. sytuacji na rynku Generali jest bardzo zadowolone z efektów obranej strategii, polegającej na długoterminowym budowaniu portfela produktów ze składką regularną. W sytuacji gdy – wg danych na koniec marca br. – rynek produktów życiowych ze składką regularną zmniejszył się w Polsce ogółem o ponad 3%, Generali – wbrew negatywnym trendom rynkowym – wypracowało na koniec I półrocza br. imponujący 21% wzrost (do 168,7 mln zł wobec 138,9 mln zł przed rokiem).

Wynik finansowy netto Generali Życie T.U. wzrósł na koniec czerwca 2009 r. do 10,5 mln zł wobec 6,5 mln zł rok wcześniej. Spółka zawdzięcza to m.in. wzrostowi efektywności działania (przychody versus niskie koszty).

Generali OFE w ścisłej czołówce rankingów krótko- i długo-terminowych

Na koniec czerwca 2009 r. OFE Generali prowadziło 637,2 tys. aktywnych rachunków emerytalnych, tj. o 12% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to ok. 2,5-krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku o 4,6%. Dzięki temu już kolejny rok z rzędu Generali może pochwalić się szybszym od średnich rynkowych tempem rozwoju funduszu emerytalnego. Na koniec II kwartału 2009 r. Generali OFE zarządzało aktywami w wysokości 6,4 mld zł, tj. o 21% więcej niż w tym samym okresie ub. r., co jest jednym z 3 najlepszych wyników na rynku.

Wyniki inwestycyjne Generali OFE potwierdzają, że fundusz ten niezmiennie plasuje się wśród najefektywniejszych w Polsce. W ostatnim opublikowanym przez KNF zestawieniu 3-letnich stóp zwrotu Generali OFE awansował na 2. miejsce, zaś zarówno w zestawieniach 10-letnim (od ‘IX 1999r. do VI’2009, ze stopą zwrotu w wysokości 153,3%), jak i tegorocznym (od stycznia br.) plasuje się również na 2-gich miejscach. Pokazuje to, że Generali zawsze plasuje się w czołówkach zestawień, zarówno tych krótko-, jak i przede wszystkim długo-terminowych.

Znakomite od lat wyniki inwestycyjne spowodowały również, że od lipca br. OFE Generali stał się jedynym funduszem emerytalnym, który brał udział we wszystkich dotychczasowych losowaniach nowych członków OFE, prowadzonych przez ZUS.

Na koniec czerwca br. Generali PTE wypracowało zysk netto na poziomie 12,3 mln zł, o 14% więcej niż rok wcześniej.

Podsumowanie

Bardzo udane pierwsze półrocze br. jest wynikiem zrównoważonego rozwoju Generali zarówno na rynku ubezpieczeń majątkowych, jak i życiowych. Wysoki, 23-procentowy wzrost przypisu składki z ubezpieczeń majątkowych, jak również bardzo dobre rezultaty na rynku życiowym (wzrost w Generali o 12,7%), który jako całość – wg danych za I kwartał br. – uległ w Polsce zmniejszeniu (–0,4%) stanowią znakomitą podstawę do realizacji celów wyznaczonych przed Generali na drugą połowę roku.

– „W obliczu spowolnienia gospodarczego w Polsce chcemy tegorocznymi wynikami pokazać naszym interesariuszom jak silnym, sprawdzonym i wiarygodnym partnerem jest Generali. Mimo wciąż niepewnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie oraz wielu kłopotów dla ubezpieczycieli, jakie wynikają ze wzrostu odszkodowań wypłacanych z powodu coraz częstszych anomalii pogodowych, umiarkowanym optymizmem napawa mnie fakt, że od kwietnia do czerwca Generali przypisało brutto ponad 453 mln zł składki, co jest rekordowym wynikiem kwartalnym w 10-letniej historii działalności Generali w Polsce. Pozwala to z wiarą spojrzeć na słuszność obranej przez nas strategii, w której ścisła dyscyplina kosztowa oraz nieustanna praca nad poprawą jakości produktów i serwisu świadczonego klientom mogą przynieść wiele korzyści nawet w czasach kryzysu makroekonomicznego” – podsumowuje Prezes Andrzej Jarczyk.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu