Standard minimum w projektach PO KL

Beneficjenci realizujący projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zobligowani są do przestrzegania zasad horyzontalnych, wymienionych w Traktacie Amsterdamskim oraz Rozporządzeniu Rady Europejskiej regulujących wdrażanie EFS we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W stosunku do trzech z nich: Społeczeństwo informacyjne, Innowacyjność, ZrównowaŜony rozwój projekt musi być co najmniej neutralny, tzn. nie moŜe naruszać powyższych reguł.

Zasadą, którą w szczególności muszą uwzględniać projekty składane w ramach PO KL jest zasada gender mainstreaming (równość płci), która realizuje jedną z polityk horyzontalnych dotyczącą równości kobiet i mężczyzn. Jest to obowiązek prawny, zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO KL w Polsce.

Strategia gender mainstreaming zakłada świadome i konsekwentne uwzględnianie problematyki płci na wszystkich etapach projektu. Równościowe rozwiązania w projektach mają pomóc w pełnej realizacji założeń PO KL związanych z wspieraniem rozwoju społecznego kraju.

W celu zagwarantowania przestrzegania zasady równości szans w projektach, Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przygotowała standard minimum realizacji zasady przy ocenie wniosku o dofinansowanie. Standard minimum ma formę listy sprawdzającej, która zawiera pytania, czy wniosek o dofinansowanie spełnia minimalne wymagania w zakresie przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie. W Karcie Oceny Merytorycznej zasada równości szans została wyodrębniona z polityk horyzontalnych. Aby uznać projekt za zgodny z zasadami równości szans minimum 2 odpowiedzi na formularzu muszą być twierdzące, w przeciwnym wypadku projekt konkursowy będzie odrzucany a systemowy zwrócony do poprawek.

Standard minimum znajduje się w Karcie Oceny Merytorycznej, a Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) od II kwartału 2009 r. jest zobowiązana do stosowania standardu w ocenie merytorycznej wniosków. (źródło: www.efs.gov.pl)

Wyjątek, co do którego nie stosuje się standardu minimum.

Projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z:

1. profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe);

2. realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych); np.; zatrudnianie kobiet/mężczyzn w zawodach uznawanych za typowo męskie lub kobiece.

3. zakresu realizacji projektu (np. zakład karny).

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym linkiem: http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/zasadarownociszans.pdf.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu