Carlsberg: wyniki półroczne na dzień 30 czerca 2009r.

  • by
Tagi:

Carlsberg wygenerował dobre wyniki za pierwszych sześć miesięcy 2009 r., odnotowując silny wzrost przepływów pieniężnych, poprawę marży oraz przyrost zysku organicznego. Wolne przepływy środków pieniężnych wzrosły znacząco do 4,1 mld DKK, marża operacyjna wzrosła do poziomu 15,1% (13,1% w 2008 r.), a organiczny zysk z działalności w segmencie napojów wzrósł o 26%. Silniejszy nacisk na efektywność znacząco zrekompensował bieżące trudności rynkowe.

Wolumen piwa wzrósł o 15% do 56,9 mln hl (49,6 mln hl w 2008 r.). Wolumen piwa z działalności organicznej spadł o 5%, a z tytułu przejęć wzrósł o 20%. Działalność w Azji wygenerowała wysoki, jednocyfrowy przyrost wolumenu w działalności organicznej, podczas gdy działalność organiczna w Europie Wschodniej oraz Europie Północnej i Zachodniej odnotowała spadek wolumenu. W II kw. br. wolumen piwa z działalności organicznej spadł o 6%.

Dochody netto wzrosły o 9% do poziomu 29,4 mld DKK (27,0 mld DKK w 2008 r.). Poziom dochodów netto w działalności organicznej był stabilny (spadek o 7% w DKK). Podwyżki cen wprowadzone w 2008 r. i na początku 2009 r. w połączeniu z silniejszym naciskiem na zarządzanie wartością zapewniły dodatni efekt cenowy na poziomie +6% w ujęciu rok do roku. Efekt struktury sprzedaży był negatywny na poziomie 1%. W II kw. br. dochody netto wyniosły 17,6 mld DKK, natomiast poziom dochodów netto w działalności organicznej był stabilny (spadek o 8% w DKK).

Carlsberg zwiększył swój udział w większości rynków w Azji i Europie Wschodniej, a szczególnie dynamicznie w Rosji, jednocześnie utrzymując łączny udział w rynku w Europie Północnej i Zachodniej.

Wynik operacyjny wzrósł do poziomu 4 443 mln DKK (3 538 mln DKK w 2008 roku). Działalność w segmencie napojów wygenerowała silny wzrost organicznego wyniku operacyjnego o 26% (14% w DKK) dzięki szybszej realizacji działań efektywnościowych w całej grupie. W II kw. br. wynik operacyjny Grupy wyniósł 3 655 mln DKK (3 150 mln DKK w II kw. 2008 r.), odnotowano również organiczny wzrost o 25% w segmencie napojów. W Europie Północnej i Zachodniej szybsza realizacja działań efektywnościowych przyniosła widoczne efekty już w II kw., przy czym efekty te będą jeszcze bardziej odczuwalne w drugiej połowie roku. Działalność w Europie Wschodniej i Azji odnotowała znaczny wzrost przez wszystkie sześć miesięcy roku.

Marża operacyjna wzrosła do 15,1% (13,1% w 2008 r.). W II kw. marża operacyjna Grupy wyniosła 20,7% (18.0% w II kw. 2008 r.).

Wolne przepływy środków pieniężnych wzrosły znacząco do 4,1 mld DKK, głównie dzięki wyższemu poziomowi kapitałów obrotowych, wyższemu wynikowi finansowemu i niższym nakładom kapitałowym.

Zadłużenie netto na koniec II kw. wyniosło 40,8 mld DKK w porównaniu z 44,2 mld DKK na koniec 2008 r. Na koniec I kw. zadłużenie netto wynosiło 45,8 mld DKK. W maju Carlsberg dokonał udanej emisji dwóch obligacji o wartości 1 mld EUR i 300 mln GBP w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych (EMTN), w związku z czym przez najbliższe lata nie zaistnieje potrzeba dalszego refinansowania.

Integracja majątku S&N następuje zgodnie z planem, realizowane są spodziewane efekty synergii. Na dzień 30 czerwca 2009 r. odnotowano efekty synergii na poziomie ok. 430 mln DKK.

Na rynku rosyjskim nastąpił spadek o ok. 9% w I połowie i w II kwartale roku. Carlsberg obniża swoje prognozy rozwoju rynku rosyjskiego na 2009 r., przewidując obecnie spadek o ok. 5-6% (wcześniej zakładano spadek o 2%). Carlsberg nadal spodziewa się, że w tym roku Baltika zwiększy swój udział w rynku rosyjskim.

Carlsberg potwierdza wszystkie całoroczne prognozy dochodów, przepływów pieniężnych i dźwigni finansowej (poziom dochodów netto został zweryfikowany ze względu na nieco słabszy rozwój rynków w porównaniu z przewidywaniami):

  • Dochody netto ok. 61 mld DKK
  • Wynik operacyjny co najmniej 9 mld DKK
  • Wynik netto co najmniej 3,5 mld DKK
  • Wolne przepływy środków pieniężnych co najmniej 6 mld DKK
  • Nakłady z kapitału obrotowego co najmniej 3,75 mld DKK
  • Wskaźnik zadłużenia odsetkowego netto do EBITDA ok. 3x.

Odnosząc się do wyników, Prezes Zarządu Jorgen Buhl Rasmussen powiedział: „Bieżący rok rozpoczynaliśmy, skupiając się na zrównoważonej poprawie efektywności w kontekście oczekiwanych wyzwań rynkowych. Podjęliśmy szereg działań, a dziś jesteśmy zadowoleni z wysokich dochodów i przepływów pieniężnych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku. Jesteśmy na najlepszej drodze do realizacji naszych celów bez uszczerbku dla ambitnych zamierzeń Carlsberga w zakresie rozwoju naszych marek i stałego wzrostu rentowności.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu