Pierwsza emisja obligacji Warszawy na rynku krajowym

Miasto Stołeczne Warszawa, posiadające krajową ocenę ratingową AAA(pol) wydaną przez Fitch Ratings oraz rating międzynarodowy A2 nadany przez Moody’s Investors Service, wczoraj, 30 lipca br. wyemitowało na rynku krajowym 10–letnie obligacje serii WAW1019. Łączna wartość emisji wyniosła 600 mln zł a termin wykupu przypada na 2019 r. Kupon obligacji jest stały – 6,7% w skali roku, cena emisyjna została ustalona na poziomie 95,252% wartości nominalnej. Jest to pierwsza emisja obligacji krajowych m.st. Warszawy po II wojnie światowej.

Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych. Wśród nich były głównie otwarte fundusze emerytalne (64,6% emisji), ubezpieczyciele (25%), banki (8,7%) oraz fundusze inwestycyjne (1,7%). W najbliższym czasie obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Z kolei środki pieniężne pozyskane w wyniku emisji, będą przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na realizację wydatków majątkowych.

Zainteresowanie obligacjami ponad dwukrotnie przewyższyło planowaną kwotę emisji i zgłaszana wartość zakupu wyniosła 1 217,9 mln zł. Cechy i struktura obligacji są zbieżne z papierami rządowymi oraz emitowanymi przez inne miasta europejskie, co jest jedną z przyczyn tak dużego zainteresowania obligacjami. Ponadto, m.st. Warszawa posiada już doświadczenie w emisji obligacji na rynku międzynarodowym – w maju br. została przeprowadzona pierwsza emisja euroobligacji na łączną kwotę 200 mln euro. Dzięki ustanowieniu Programu emisyjnego oraz sukcesowi pierwszej emisji krajowej, Warszawa może stać się jednym z głównych aktorów polskiego rynku obligacji samorządowych.

Obligacje wyemitowane zostały w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego w drodze umowy z Organizatorami 10 lipca br. na kwotę 4 mld zł. Zarówno dla Programu jak i dla pierwszej emisji w ramach Programu nadane zostały oceny ratingowe na poziomie AAA(pol), co jest najwyższą możliwą krajową oceną wiarygodności kredytowej. Zawarcie Umowy Programu stwarza jedynie ramy prawne dla pierwszej i przyszłych emisji, nie rodzi natomiast obowiązku emitowania obligacji. Dokonanie każdej kolejnej emisji musi być poprzedzone m.in. uchwałą Rady Miasta. Dokumentacja Programu i emisji została przygotowana zgodnie z najlepszymi standardami obowiązującymi na rynkach międzynarodowych, z uwzględnieniem zasad przyjętych na rynku krajowym

Organizatorami Programu i pierwszej emisji są: Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz oferującymi Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Dom Maklerski Banku BPS S.A. Z kolei prowadzenie depozytu oraz rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie obligacjami powierzono Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych. Doradcą prawnym m.st. Warszawy była kancelaria JONAK a Organizatorów kancelaria Allen&Overy. Obligacje posiadają międzynarodowy numer ISIN PL0003200017.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu