Oświadczenie Secus Asset Management SA w sprawie publikacji przez CC TFI raportu bieżącego z dnia 29 lipca 2009

Secus Asset Management SA, Zarzadzajacy Funduszem Secus I FIZ, oświadcza, że nie zgadza się z treścią opublikowanego przez Copernicus Capital TFI raportu bieżącego nr 17/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. Stawiane Secus Asset Management SA zarzuty są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Sprzeciw merytoryczny ze strony Secus Asset Management SA budzi zarzut jakoby Zarządzający Funduszem Secus I FIZ, nie doprowadził do sprzedaży należących do Funduszu akcji Agito SA i nie skorzystał z przysługującej Funduszowi opcji „Tag Along”, która pozwala na przyłączenie się Funduszu do sprzedaży akcji na warunkach, na jakich część z posiadanych akcji sprzedał Secus Investment Sp. z o.o.

Oświadczamy, że Secus Asset Management SA, jako Zarządzający Secus I FIZ, narażając się na groźbę sankcji i problemów jakie mogą go spotkać ze strony Copernicus Capital TFI nie podejmie decyzji o sprzedaży akcji Agito SA na warunkach niekorzystnych dla Uczestników Funduszu.

Fakty

W dniu 12 września 2008 r. zgodnie z § 5 Porozumienia Akcjonariuszy Agito SA z dnia 8 listopada 2008 r., Secus Investment Sp. z o.o. przekazał CC TFI odpowiednie zawiadomienia dotyczące zbycia 387.500 akcji Agito SA po cenie 5,2 zł w celu wykonania przez Fundusz Secus I FIZ prawa pierwszeństwa nabycia tych akcji lub opcji sprzedaży. Zarządzający portfelem Funduszu zdecydował, że nie wykona tych uprawnień, ponieważ warunki sprzedaży akcji byłyby skrajnie niekorzystne dla sprzedającego (czyli funduszu Secus I FIZ).

Umowa sprzedaży akcji przewidywała bezwarunkowe zobowiązanie do odkupienia tych akcji, na każde żądanie ich nabywcy w okresie 2 lat po cenie 5,2 zł za akcję. Postanowienie to nie było zrekompensowane przez postanowienie o ewentualnym 15% udziale zbywcy w przyszłych zyskach nabywcy akcji w przypadku ich dalszej odsprzedaży. Takie warunki czyniły zarówno wykonanie prawa pierwszeństwa zakupu akcji, jak i sprzedaży tych akcji w ramach opcji „Tag Along” nieatrakcyjnymi. Zaznaczamy, że podstawowym celem inwestycyjnym Funduszu jest osiagnięcie maksymalnej stopy zwrotu z inwestycji. Dlatego też, priorytetem pozostaje wprowadzenie akcji Agito SA do obrotu na rynku regulowanym.

CC TFI pomija milczeniem fakt, że nie zdecydował się na samodzielne zarządzanie portfelem Funduszu Secus I FIZ, a tę czynność zlecił domowi maklerskiemu Secus AM SA. Oznacza to, że zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy o Zarządzanie, Copernicus Capital TFI nie reprezentuje samodzielnie Funduszu w zakresie nabywania oraz zbywania lokat Funduszu. Towarzystwo udzieliło Secus Asset Management SA pełnomocnictwa upoważniającego Zarządzającego do realizacji postanowień zawartych w Umowie o Zarządzanie, w tym między innymi do dokonywania czynności związanych ze zbyciem praw stanowiących przedmiot Lokaty Funduszu. W umowie o zarządzanie, CC TFI pozostawił sobie bardzo konkretne możliwości odziaływania w zakresie decyzji inwestycyjnych na ściśle określonych warunkach. Żaden z tych warunków jednak nie zaistniał.

Ewidentny brak podstaw prawnych do formułowania tego typu zarzutów i publikowanie ich raportem bieżącym przez CC TFI budzi nasz sprzeciw i może jedynie świadczyć o nierzetelności i braku profesjonalizmu ze stony TFI.

Stanowisko Secus Asset Management SA

Zgłaszane przez CC TFI zarzuty nie tylko nie mają żadnych podstaw prawnych, ale co więcej i co ważne są nieuzasadnione z ekonomicznego punku widzenia. Sprzedaż przez Fundusz akcji Agito SA na warunkach wynegocjowanych przez Secus Investment Sp. z o.o. byłaby niekorzystna dla Funduszu Secus I FIZ i jego Uczestników. Tym samym podawane w Raporcie informacje nie są prawdziwe. Dlatego też, niewiarygodny jest cel publikacji, która miałaby rzekomo chronić interesy Uczestników Funduszu. Bardziej prawdopodobnym wydaje się scenariusz o wymuszeniu na Secus AM zmian w zasadach współpracy pomiedzy CC TFI a Zarządzającym. Stan faktyczny mówi o tym, że w chwili obecnej na Copernicus Capital TFI ciąży zaległe wynagrodzenie w wysokości 698 tys. zł. Oświadczamy, że w przeszłości CC TFI podejmował działania (np.:opóźnianie wykonywania przez CC TFI czynności związanych z funkcjonowaniem Funduszu), w wyniku których Secus Asset Management SA zmuszony był do zmiany warunków wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.

Pragniemy dodać, że w chwili obecnej mocno zawansowany jest proces przeniesienia zarządzania Funduszem Secus I FIZ do GO TFI. Dlatego zastanawiające jest, że Copernicus Capital TFI grozi zerwaniem umowy o zarządzanie.

Oświadczamy, że nie wykluczamy możliwości wystąpienia na drogę sądową przeciwko Copernicus Capital TFI z zarzutem naruszenia dobrego imienia Secus Asset Management SA.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu