Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva Investors Poland S.A.

Na podstawie art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „Ustawa”, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o zmniejszeniu zaangażowania Aviva Investors Poland S.A.

Zarząd Sygnity S.A. („Spółka”, „Sygnity”) informuje, iż w dniu 28 lipca 2009 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva Investors Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1538, ze zm.):

1. jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (poprzednia nazwa „Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA”), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,

2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (poprzednia nazwa „Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”) oraz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (poprzednia nazwa „Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty”), poinformował, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji Sygnity, dokonanej w dniu 21 lipca 2009 r. (rozliczanej w dniu 24 lipca 2009 r.), zmniejszył się poziom zaangażowania funduszy Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wspólnie z Aviva lnvestors Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Fundusze”) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku ww. zdarzenia Fundusze posiadają łącznie 575.659 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 575.659 głosów, co stanowi 4,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą Fundusze posiadały łącznie 595.659 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,01 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 595.659 głosów, co stanowiło 5,01 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu