Elastyczność na rynku pracy – wybór czy konieczność

Firma Doradcza KPMG i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych PKPP Lewiatan opublikowały najnowszy raport dotyczący polityki personalnej i zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.  

W ciągu ostatnich miesięcy znacząco zmienił się polski rynek pracy, a wraz z nim polityka personalna firm. Po doświadczeniach braku pracowników oraz zabiegania o talenty nadszedł czas na nowe działania. Reorganizacja wynikająca z oszczędności, zmiany oczekiwań i dostępności pracowników, także tych wracających z zagranicy i zmiany w warunkach zatrudnienia – to tylko niektóre z listy najważniejszych wyzwań czekających przedsiębiorstwa. W tych warunkach firmy po raz kolejny muszą odpowiedzieć na pytanie, jak optymalnie zarządzać kapitałem ludzkim. Nauczone doświadczeniem ostatnich lat są już jednak bardziej świadome znaczenia i roli zasobów ludzkich w funkcjonowaniu organizacji.

„Raport analizuje aktualne, nurtujące przedsiębiorstwa zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – począwszy od obrazu polskiego rynku pracy (dostępność pracowników – popyt i podaż na rynku pracy, powroty emigrantów, zwolnienia), poprzez kwestie dotyczące elastyczności rynku (mobilność, warunki zatrudnienia, po kluczowe wyzwania i realizowaną politykę personalną” – informuje Leszek Wroński, Partner, Szef Działu Doradztwa Gospodarczego na Europę Środkowo-Wschodnią, Firma Doradcza KPMG.

„Trzecia edycja badania na temat rynku pracy poświęcona została tematyce zarządzania zasobami ludzkimi i wpływu kapitału ludzkiego na efektywność funkcjonowania i konkurencyjność przedsiębiorstw. Badania przeprowadziliśmy na próbie 500 polskich przedsiębiorstw. Poprzednie dwa raporty cyklu dotyczyły problematyki migracji pracowników i dostępności kadr oraz funkcji zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w organizacji” – tłumaczy metodologię badania Rafał Cegielski, Senior Manager, Firma Doradcza KPMG.

Wnioski płynące z raportu to m.in.:

  1. Dostępność pracowników poprawiła się w porównaniu z 2008 rokiem. Spada odsetek firm deklarujących problem braku kandydatów do pracy. W odczuciu blisko 70% respondentów badania dostępność pracowników pomiędzy jesienią 2008 roku a wiosną 2009 roku uległa poprawie. Dla ponad połowy przedsiębiorstw zmniejszył się problem braku kadr..
  2. Większość pracodawców w Polsce ostrożnie podejmuje decyzje o redukcji kadr. Prawie 70% ankietowanych przedsiębiorstw deklarowała zwolnienia w okresie jesień 2008 roku-wiosna 2009 roku na poziomie nie większym niż 5% personelu.
  3. Dwóch na pięciu ankietowanych przedstawicieli firm nie odczuwa nadmiaru ani niedoboru kadr. Pozostali pracodawcy uczestniczący w badaniu deklarują przede wszystkim brak specjalistów i kadry technicznej (odpowiednio 23% i 29% wskazań), zaś nadwyżkę pracowników administracyjnych i robotników niewykwalifikowanych (21% i 29% wskazań).
  4. W opinii pracodawców powroty Polaków z zagranicy w poszukiwaniu pracy pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie rynku pracy w Polsce. W opinii przeważającej większości respondentów badania będzie to wpływ na wzrost mobilności przestrzennej pracowników (52%), uelastycznienie form zatrudnienia (40%) oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr (43%).
  5. Przedsiębiorstwa nie odnotowały wzrostu zainteresowania osób powracających z zagranicy swoimi ofertami pracy.

Analizując przewodni temat raportu Leszek Wroński, Partner, Firma Doradcza KPMG podkreśla, iż „Występowanie zjawiska mobilności przestrzennej na rynku polskim jest marginalne, choć jego znaczenie rośnie. Jedynie 7% respondentów wykorzystuje je w dużym stopniu. Najchętniej z mobilnych pracowników korzystają przedsiębiorstwa branży budowlanej. Z kolei jedna czwarta przedsiębiorstw deklaruje, że w obecnej sytuacji ekonomicznej będzie wymagać od swoich pracowników większej mobilności przestrzennej niż jesienią 2008 roku”.

Główne zagadnienia, które opisuje raport to:

1. Elastyczność popytu i podaży na rynku pracy.
2. Elastyczność pracowników widziana oczami polskich przedsiębiorców.
3. Wyzwania stojące przed działami zarządzania zasobami ludzkimi.
4. Kierunki politykami personalnej polskich przedsiębiorstw.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu