Sezon na okazje w funduszach inwestycyjnych

Korzystne zmiany na rynkach surowcowych oraz wzrost cen akcji małych i średnich przedsiębiorstw zachęcają  do ponownego inwestowania w fundusze. Wybór, uzależniony od indywidualnych preferencji inwestora, nie jest jednak prosty. Zarządzający Union Investment TFI przedstawiają krótkie zestawienie najbardziej obiecujących funduszy na najbliższe 6-12 miesięcy.

Pierwszy z nich to subfundusz UniKorona Pieniężny, przeznaczony dla inwestorów ceniących sobie pewność i bezpieczeństwo, a jednocześnie zainteresowanych inwestycjami o wysokiej płynności oraz zdywersyfikowanym portfelem gotówkowym. UniKorona Pieniężny inwestujący w bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe, charakteryzuje się niskim stopniem ryzyka. – Niewielkie wahania wartości rynkowej portfela subfunduszu UniKorona Pieniężny w porównaniu do rynku akcji oraz rynku obligacji jest bezpieczną propozycja inwestycyjną. Zapewnia ochronę realnej wartości inwestycji przy zachowaniu dużej płynności – mówi Dariusz Lasek, Dyrektor inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych Union Investment TFI.

Funduszem o rentowności lokaty z natychmiastową płynnością jest specjalistyczny fundusz otwarty UniWIBIDSFIO, skierowany do inwestorów instytucjonalnych. Zgodnie z przewidywaniami zarządzających Union Investment TFI, dzięki utrzymującemu się wysokiemu poziomowi rynkowych stóp procentowych w Polsce w porównaniu do strefy euro oraz innych krajów wysokorozwiniętych, fundusz ten w ciągu najbliższych sześciu miesięcy osiągnie wymierne stopy zwrotu. Potwierdzają to wyniki z inwestycji w subfundusz UniWIBIDSFIO, które były wyższe od rentowności lokat opartych o oprocentowanie 1-miesięcznego WIBID-u, zarówno w średnim jak i w krótkim okresie.

Wzrost cen surowców zwiększa obecnie atrakcyjność spółek z tego sektora na rynkach wschodzących. Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa inwestując głównie w spółki takich krajów jak Rosja, Polska, Czechy, czy Węgry daje możliwość wysokich zysków w czasie wychodzenia światowej gospodarki z recesji. – Oczekiwane umocnienie się walut krajów regionu emerging markets, prawdopodobnie także przyczyni się do wzrostów cen akcji. Inwestorzy mogą w konsekwencji tego w perspektywie 9-12 miesięcy, osiągnąć atrakcyjną stopę zwrotu – mówi Ryszard Rusak, Dyrektor inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI.

Drugi obiecujący subfundusz akcyjny, typowany przez zarządzających Union Investment TFI, to UniAkcje Małych i Średnich Spółek, który w bieżącym roku wraz z innymi funduszami małych i średnich spółek należy do liderów wzrostów pośród funduszy akcyjnych. Powodem takiej sytuacji jest wzrost cen tej kategorii przedsiębiorstw, które w okresie odbicia najbardziej odreagowujących wcześniejsze spadki. – Świadczą o tym indeksy sWIG80 i mWIG40, które od początku roku wzrosły odpowiednio o 36 proc. i 17,08 proc., podczas gdy WIG20 odnotował niewielki, 4,5 proc. wzrost – wyjaśnia Ryszard Rusak.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu