Zakończył się proces łączenia subfunduszu UniAkcje Polska 2012 i UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa

W dniu 16 lipca 2009 roku wpłynęło do Towarzystwa postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 roku o wykreślaniu z rejestru subfunduszu UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa. W ten sposób zakończył się formalny proces łączenia z subfunduszem przejmującym UniAkcje Polska 2012.

Subfundusz został  wycofany z oferty Union Investment TFI 23 czerwca br., a uczestnikom posiadającym jednostki uczestnictwa w tym subfunduszu zostały bezpłatnie i automatycznie przydzielone jednostki uczestnictwa subfunduszu UniAkcje Polska 2012. Decyzja sądu oznacza, że przydział ten stał się skuteczny. Dzięki temu uczestnicy subfunduszu UniAkcje Polska 2012 mogą dokonywać transakcji odkupienia, zamiany i konwersji przydzielonych im jednostek uczestnictwa. – Do klientów objętych zmianą wysyłamy obecnie informacje dotyczące zmian numerów rejestrów wraz ze szczegółowym potwierdzeniem transakcji wynikających z połączenia obu subfunduszy – mówi Waldemar Wołos, Z-ca dyrektora ds. Rozwoju Produktów Union Investment TFI.

Proces łączenia subfunduszy dotyczył jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestników na rejestrach zwykłych i wspólnych rejestrach małżeńskich, jak również zgromadzonych w planach oszczędzania (PO).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu