Intel ogłasza wyniki za drugi kwartał 2009

Przychody w drugim kwartale równe 8 mld USD, wyższe o 12 procent niż kwartał wcześniej. Marża brutto na poziomie 51 procent, wyższa o 5,5 punktu procentowego niż w pierwszym kwartale. Koszt w wysokości 1,45 mld USD związany z karą nałożoną przez Komisję Europejską. Zysk operacyjny liczony bez zachowania metodologii GAAP w wysokości 1,4 mld USD, strata operacyjna liczona zgodnie z zasadami GAAP w kwocie 12 mln USD Zysk netto liczony bez zachowania metodologii GAAP w wysokości 1,0 mld USD, strata netto liczona zgodnie z zasadami GAAP w kwocie 398 mln USD

Zysk na akcję liczony niezgodnie z GAAP równy 18 centów, strata na akcję w kwocie 7 centów liczona zgodnie z GAAP

Firma Intel Corporation ogłosiła dzisiaj przychody za drugi kwartał 2009 roku w kwocie 8,0 mld USD. Wyłączając wpływ kary nałożonej przez Komisję Europejską, spółka odnotowała zysk operacyjny (liczony bez zachowania zasad GAAP) w wysokości 1,4 mld USD, zysk netto w kwocie 1,0 mld USD i zysk na akcję (EPS) równy 18 centów. Licząc zgodnie z metodologią GAAP, spółka poniosła stratę operacyjną w wysokości 12 mln USD, stratę netto w kwocie 398 mln USD i stratę na akcję równą 7 centów.

„Wyniki drugiego kwartału odzwierciedlają poprawiającą się sytuację na rynku PC. Uzyskaliśmy najlepszy wzrost przychodów między pierwszym a drugim kwartałem od 1988 r. i jasne perspektywy lepszych wyników w drugiej połowie roku, zgodnie z regułami sezonowości” – powiedział Paul Otellini, prezes i dyrektor generalny firmy Intel. „Nasza strategia, polegająca na inwestowaniu w nowe technologie i innowacyjne produkty, w połączeniu z koncentracją na efektywności operacyjnej, przynosi korzystne rezultaty, czego efektem jest poprawa wyników finansowych.”

Najważniejsze informacje finansowe

 • Sprzedaż mikroprocesorów w sztukach była wyższa niż w pierwszym kwartale.
 • Marża brutto wyniosła 50,8 procenta i była wyższa od oczekiwań spółki.
 • Średnia cena sprzedaży (ASP) procesorów była niższa w poprzednim kwartale.
 • Wyłączając dostawy procesorów Intel Atom, średnia cena sprzedaży procesorów nieznacznie spadła w stosunku do ubiegłego kwartału.
 • Przychody ze sprzedaży procesorów i chipsetów Intel® Atom™ wyniosły 362 mln USD, zwiększając się o 65 procent względem pierwszego kwartału.
 • Wartość zapasów spadła w drugim kwartale o 240 mln USD.
 • Wydatki (badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia) wyniosły 2,6 mld USD, nieznacznie przekraczając oczekiwania spółki.
 • Koszty restrukturyzacji i trwałej utraty wartości aktywów wyniosły 91 mln USD i okazały się niższe od oczekiwań firmy.
 • Strata netto z inwestycji kapitałowych, odsetek i innych wyniosła 38 mln USD, mniej niż oczekiwała spółka.
 • Spółka utworzyła rezerwę na podatki w kwocie 348 mln USD. Kara nałożona przez Komisję Europejską nie stanowi podstawy do odliczeń podatkowych.

Perspektywy biznesowe

Perspektywy biznesowe firmy Intel obejmują wpływ przejęcia spółki Wind River Systems, ale nie obejmują potencjalnych konsekwencji jakichkolwiek innych fuzji, przejęć, zbycia aktywów bądź innych kombinacji biznesowych, które mogą zostać przeprowadzone po 13 lipca.

III kwartał 2009:

 • Przychody: 8,5 mld USD plus/minus 400 mln USD.
 • Marża brutto: 53% plus/minus 2 punkty procentowe.
 • Wydatki (BiR oraz fuzje i przejęcia): około 2,8 mld USD.
 • Koszty restrukturyzacji i trwałej utraty wartości aktywów: około 40 mln USD.
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów związanych z przejęciem: około 40 mln USD.
 • Strata netto z inwestycji kapitałowych, odsetek i innych: około 80 mln USD.
 • Amortyzacja: około 1,2 mld USD.

Cały rok 2009:

Wydatki (BiR oraz fuzje i przejęcia): między 10,6 mld a 10,8 mld USD, wzrost w stosunku do wcześniejszej prognozy mówiącej o przedziale 10,4 mld a 10,6 mld USD.  Kwota ta nie uwzględnia kosztu 1,45 mld USD związanego z karą nałożoną przez Komisję Europejską, zaksięgowaną w drugim kwartale.

 • Inwestycje: powinny wynieść 4,7 mld USD plus/minus 200 mln USD, w stosunku do 5,2 mld USD w 2008.
 • Amortyzacja: 4,8 mld USD plus/minus 100 mln USD, bez zmian.
 • Stopa podatkowa: około 23 procent w trzecim i czwartym kwartale w porównaniu do wcześniejszej prognozy 24 procent.

Status perspektyw biznesowych

W trakcie kwartału przedstawiciele firmy Intel mogą powtarzać  perspektywy biznesowe podczas prywatnych spotkań z inwestorami, analitykami inwestycyjnymi i innymi podmiotami. Od momentu zakończenia pracy 28 sierpnia do chwili opublikowania wyników firmy za trzeci kwartał 2009 r. w Intelu obowiązywać będzie „okres ciszy”, w trakcie którego perspektywy biznesowe przedstawione w informacjach prasowych spółki i dokumentach składanych do SEC należy traktować jako historyczne, mówiące wyłącznie o sytuacji przed okresem ciszy i nie podlegającej aktualizacji przez spółkę.

Czynniki ryzyka

Powyższe oświadczenia oraz wszelkie inne stwierdzenia w tym dokumencie odnoszące się do planów i oczekiwań względem trzeciego kwartału, roku i przyszłości mają charakter oświadczeń wybiegających w przyszłość, które obarczone są szeregiem czynników ryzyka i niepewności. Na rzeczywiste wyniki firmy Intel wpływać może wiele czynników, a wszelkie odchylenia od aktualnych oczekiwań firmy Intel ich względem mogą spowodować, że rzeczywiste rezultaty będą odbiegać znacząco od tego, co stwierdzono w oświadczeniach wybiegających w przyszłość. Intel aktualnie uznaje, że przedstawione poniżej czynniki mogą przyczynić się do powstania znaczących różnic między rzeczywistymi wynikami a oczekiwaniami spółki.

 • Aktualna niepewność w globalnej sytuacji ekonomicznej stwarza zagrożenie dla całej gospodarki, ponieważ konsumenci i firmy mogą odkładać zakupy w reakcji na trudniejszy dostęp do kredytów oraz niekorzystne informacje finansowe. Może mieć to negatywny wpływ na popyt na produkty oraz na inne, powiązane kwestie. Faktyczny popyt może być inny od prognozowanego przez spółkę ze względu na czynniki takie jak zmiany warunków biznesowych i gospodarczych,  w tym sytuację na rynku kredytowym, która może wpływać na postawę klientów; akceptację klientów dla produktów Intela i konkurentów; zmiany we wzorcach zamówień składanych przez klientów, w tym wycofywanie zamówień; a także zmiany w poziomie zapasów magazynowych u klientów.
 • Intel działa w niezwykle konkurencyjnych branżach charakteryzujących się wysokim poziomem kosztów stałych lub trudnych do zmniejszenia w krótkiej perspektywie, a jednocześnie dużą zmiennością popytu na produkty, który trudno prognozować. Ponadto Intel jest w trakcie przechodzenia do produkcji produktów nowej generacji w procesie technologicznym 32nm, co może wiązać się z problemami natury wykonawczej, takimi jak usterki i błędy produktów oraz niższa od oczekiwanej skala produkcji. Przychody oraz wyrażona w procentach marża brutto są uzależnione od: czasu wprowadzania nowych produktów przez firmę Intel oraz od popytu i akceptacji rynkowej dla produktów Intela; działań podejmowanych przez konkurentów Intela, w tym ich ofert i premier produktowych, programów marketingowych i presji cenowej, a także odpowiedzi firmy Intel na takie działania; zdolności firmy Intel do szybkiego reagowania na rozwój technologiczny i wprowadzania do swoich produktów nowych rozwiązań.
 • Procent marży brutto może różnić się znacząco względem oczekiwań w związku z następującymi czynnikami: zmiana poziomu przychodów; koszty rozruchowe, w tym koszty związane z nowym procesem technologicznym 32 nm; różnice w wycenie zapasów, w tym różnice wynikające z czasu zakwalifikowania produktów do sprzedaży; nadmierne lub przestarzałe zapasy; miks produktowy i ceny; wielkość produkcji; zmiana kosztów jednostkowych; trwała utrata wartości aktywów o długim czasie eksploatacji, w tym aktywów produkcyjnych, montażowych/testowych i wartości niematerialnych oraz prawnych; czas i realizacja uruchomienia produkcji oraz związane z tym koszty.
 • Koszty, zwłaszcza niektóre koszty marketingu i wynagrodzenia, a także koszty restrukturyzacji i trwałej utraty wartości aktywów, uzależnione są od popytu na produkty Intela, poziomu przychodów i zysków.
 • Szacowana stopa podatkowa jest obliczana na podstawie aktualnych przepisów podatkowych i oczekiwanego obecnie zysku. Wpływ na wysokość stopy podatkowej może mieć jurysdykcja, do której zostaną przypisane i gdzie zostaną opodatkowane zyski; zmiany w szacowanym poziomie wsparcia, ulg i odliczeń; rozwiązanie kwestii wynikających z kontroli podatkowych prowadzonych przez różne władze podatkowe, włączając w to płatność odsetek i kar; zdolność do uzyskania odroczonego podatku dochodowego.
 • Trwający kryzys finansowy, dotykający system bankowy i rynki finansowe, a także ryzyko upadłości banków inwestycyjnych i innych instytucji finansowych doprowadziły do napięcia na rynkach kredytowych, zmniejszyły płynność na wielu rynkach finansowych, a także wywołały niezwykle gwałtowne zmiany na rynkach instrumentów o stałej stopie zwrotu, kredytowych i kapitałowych. Kryzys kredytowy można na wiele różnych sposobów odbić się na działalności firmy Intel, powodując np. niewypłacalność kluczowych dostawców i opóźnienia w dostawach produktów; niezdolność klientów do uzyskania kredytów na sfinansowanie zakupów naszych produktów bądź niewypłacalność klientów; zakłócenia w operacjach skarbowych wywołane przez problemy drugiej strony takich operacji; zwiększone koszty lub niemożność pozyskania krótkoterminowego finansowania działalności w drodze emisji bonów komercyjnych; a także zwiększone straty wynikające z niezdolności spółek zależnych do pozyskania finansowania. Zyski lub straty z tytułu papierów wartościowych i odsetek oraz inne także mogą się różnić od oczekiwanych w zależności od zysków lub strat uzyskanych podczas sprzedaży lub wymiany papierów wartościowych; zysków lub strat z inwestycji rozliczanych metodą prawa własności; kosztów trwałej utraty wartości związanych z dłużnymi papierami wartościowymi, a także inwestycjami kapitałowymi i innymi; stóp odsetkowych; sald gotówkowych; zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych. Obecna zmienność rynków finansowych oraz ogólna niepewność gospodarcza zwiększa ryzyko, że faktyczne kwoty pozyskane w przyszłości z naszych inwestycji dłużnych i kapitałowych będą się istotnie różnić od obecnie im przypisanych wartości godziwych.
 • Większa część naszego portfela inwestycji kapitałowych, które nie są przeznaczone do obrotu, koncentruje się na firmach z segmentu pamięci flash. Spadki w tym segmencie rynku lub zmiany w planach kierownictwa odnośnie naszych inwestycji w tym segmencie mogą spowodować znaczne odpisy z tytułu strat, wpływając na koszty restrukturyzacji, a także zyski/straty z tytułu inwestycji kapitałowych, odsetek i innych.
 • Wpływ na wyniki firmy Intel mogą mieć niekorzystne warunki gospodarcze, społeczne, polityczne lub fizyczne/infrastrukturalne w krajach, w których działa Intel, jego klienci lub dostawcy, włączając w to konflikty militarne i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa, katastrofy naturalne, zakłócenia w działaniu infrastruktury, problemy zdrowotne oraz wahania kursów walut.
 • Na wynikach firmy Intel mogą odbić się niekorzystne także usterki i błędy produktowe (odchylenia od opublikowanych danych technicznych) oraz kwestie sądowe i regulacyjne związane z własnością intelektualną, akcjonariatem, klientami, postępowaniami antymonopolowymi i innymi zagadnieniami, takimi jak kwestie sądowe i regulacyjne opisane w raportach składanych przez firmę Intel do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu