Secus Asset Management SA („Zarządzający”) przygotował Raport Zarządzającego funduszem Secus I FIZ za II kwartał 2009

Secus Asset Management SA jako zarządzający przygotował  raport na temat działań funduszu Secus I FIZ. Raport ten zawiera informacje na temat funduszu i spółek portfelowych Secus I FIZ. 

Niezależny wyceniający Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy dokonał oszacowania wartości aktywów netto funduszu i wycenił wartość certyfikatów Secus I FIZ na poziomie 772,28 zł. za jeden certyfikat. Oznacza to spadek wartości aktywów netto przypadających na jeden certyfikat funuszu o 37 proc. w stosunku do I kwartału 2009 roku.

Spadek wyceny certyfikatów w ciągu jednego kwartału wynika z przeszacowania wartości akcji Sento S.A. oraz  Agito S.A.

W przypadku Sento S.A., pomimo wykazania przez spółkę po 5 miesiącach 2009 r. 5 mln zł przychodów i 2,46 mln zł zysku netto, powodem decyzji o przeszacowaniu wartości akcji jest utrzymujący się kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych, a przede wszystkim jego efekt w postaci bardzo trudnego dostępu do kredytów inwestycyjnych w branży developerskiej. Powyższe może uniemożliwić spółce realizację rozpoczętych i planowanych inwestycji, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na wynik finansowy w II półroczu. Ponadto istotnym czynnikiem, który również wpłynął na decyzję w zakresie korekty wyceny akcji spółki było niewykonanie przez potencjalnego nabywcę przedwstępnej notarialnej umowy kupna/sprzedaży terenu na Górce Narodowej. W przypadku Sento SA dokonano 50%-wego przeszacowania wartości Spółki. Dyskonto przyjęte zostało w stosunku do poprzedniej wyceny akcji Sento SA na I kwartał 2009, opartej na cenie emisyjnej z podwyższenia kapitału zakładowego spólki o 6 mln zł, jakie miało miejsce w 2008 r.

Pomimo odnotowanego zysku operacyjnego oraz uzyskaniu przez Agito SA dotacji z UE dokonano  30%-wego przeszacowania wartości Spółki w porównaniu do stanu na dzień 31.03.2009 roku. Głównym powodem decyzji o przeszacowaniu był utrzymujący się kryzys na rynkach finansowych, co m.in. skutkuje mniejszym popytem na towary oferowane przez spółkę oraz zdecydowanie bardziej restrykcyjną polityką ubezpieczycieli, którzy w znaczący sposób ograniczyli limity kredytowe u dostawców. W rezultacie spowodowało to obniżenie przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w 2008 roku. Kryzys gospodarczy i spadek popytu na artykuły z branży IT oraz RTV/AGD powodują, że niepewna jest sytuacja co do skali wzrostu przychodów w II półroczu, które historycznie cechowało się znaczącym wzrostem przychodów.

Dyskonto przyjęte zostało w stosunku do poprzedniej wyceny akcji Agito SA na dzień 31 marca 2009, opartej na cenie emisyjnej z podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 4 mln zł, jakie miało miejsce w grudniu 2008 r.

Z kolei wartość akcji PZU SA wzrosła w II kwartale  o 64% w wyniku wzrostu średniej ceny w transakcjach dokonywanych na rynku niepublicznym. Wzrost ten był efektem, z jednej strony bardzo dobrych wyników PZU SA po I kwartale, z drugiej zaś doniesieniami o rosnącym prawdopodobieństwie dojścia do ugody pomiędzy dwoma głównymi akcjonariuszami. Ugoda taka  powinna skutkować wypłatą wysokiej dywidendy i wprowadzeniem akcji do obrotu regulowanego. Tym samym pojawiłaby się możliwośc wyjścia z inwestycji w PZU SA w sposób przewidziany w polityce inwestycyjnej funduszu.

Wycena udziałów w APN Promise pod koniec II kwartału pozostała na niezmienionym poziomie. Spółka wypłaci Funduszowi 200 tys. zł dywidendy.

Zarządzający systematycznie monitorują sytuację w Spółkach portfelowych i oczekują poprawy. Nie wykluczają też korekt wyceny aktywów zarówno poprzez wzrost wartości jak i obniżenie ich wartości.

Prawdziwa wartość posiadanych aktywów będzie mogła zostać  ostatecznie zweryfikowana dopiero z chwilą  ich sprzedaży. Należy brać pod uwagę ryzyko, że dokonywane obecnie wyceny aktywów cechują się w dużym stopniu subiektywną oceną wyceniającego, a sama wycena może się różnić tak in plus jaki i in minus w stosunku do wartości jaką będzie można osiągnąć z chwilą sprzedaży aktywów.

Wartość aktywów netto jest wyliczana na koniec każdego kwartału w oparciu o wartość poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu, określanej przez niezależnego wyceniającego. Spółki portfelowe wyceniane są w oparciu o zasady wyceny ujęte w Statucie oraz w polityce rachunkowości Funduszu.

Raport Zarządzajacego Funuszem Secus I FIZ dostępny jest na www.secus-fiz.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu