Lewiatan przyjmuje Manifest równych szans kobiet i mężczyzn

Po manifeście kapitalistycznym, europejskim, społecznym i klimatycznym będzie to kolejne przesłanie PKPP Lewiatan, tym razem dotyczące polityki równościowej, która w dłuższej perspektywie przynosi wymierne korzyści społeczne, gospodarcze i kulturowe.

1. Historia działań PKPP Lewiatan na rzecz równouprawnienia – projekt Gender Index oraz Konkurs Firma Równych Szans

PKPP Lewiatan angażuje się w działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn od 2004 roku, kiedy to zostaliśmy partnerem projektu Gender Index oraz konkursu Firma Równych Szans. Celem projektu było przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy poprzez stworzenie modelu zarządzania firmą „przyjazną” kobiecie oraz doprowadzenie m.in. do wzrostu zainteresowania pracodawców działaniami wspierającymi kobiety w miejscu pracy.

2. Dlaczego przyjmujemy Manifest?

  • W Polsce płace kobiet są niższe od zarobków mężczyzn średnio o 20%. To trzeba zmienić. Równa płaca za taką samą pracę uaktywnia potencjał kobiet, traktowanych często i traktujących się jako osoby gorsze z racji niższych zarobków. Równość płac jest elementarnym wymogiem sprawiedliwości społecznej i zdrowego rozsądku.
  • Reprezentacja kobiet w polskim sejmie wynosi 20%, w senacie tylko 8% (najgorszy wynik ostatnich 20 lat historii, jedyny kraj UE gdzie udział kobiet w izbie wyższej spadł). Udział kobiet w samorządach jest jeszcze niższy. Istnieje zależność- im szczebel jest wyższy, tym reprezentacja kobiet jest niższa. Wśród szefów partii politycznych nie ma ani jednej kobiety. W biznesie jedynie 7,7% stanowisk kierowniczych pełnionych jest przez kobiety, a jedynie 2% to najwyższe stanowiska.
  • Udział kobiet w życiu publicznym, na scenie politycznej, udział w podejmowaniu kluczowych decyzji pozostają bardzo ograniczone pomimo wysokiej akceptacji społecznej. Aż 95,8 proc. społeczeństwa popiera ideę równych praw kobiet, 93 proc. popiera zasadę równych płac. 95 proc. uważa, że kobiety powinny pełnić funkcje kierownicze. Duże poparcie społeczne jest także dla idei wprowadzenia parytetów: Aż 70 proc. kobiet i 52 proc. mężczyzn jest za parytetem dla kobiet na listach wyborczych – wynika z sondażu Gazety Wyborczej z początku lipca.
  • Nowoczesne państwo musi stworzyć możliwości równego dostępu do wszystkich sfer życia politycznego i społecznego, równych karier, otrzymywania równej płacy za tę samą pracę. Musi stwarzać mechanizmy wspierające godzenie karier zawodowych z życiem prywatnym, musimy również wprowadzać mechanizmy zwiększające partycypację kobiet w polityce i gremiach decyzyjnych.
  • Chcemy przekonać  polskie firmy, że strategie równych szans warto stosować nie tylko z powodów etycznych, czy prawnych, ale także biznesowych. Polityka równościowa w dłuższej perspektywie przynosi korzyści zarówno dla przedsiębiorców, czyniąc ich firmy bardziej efektywne i konkurencyjne, jak również dla całej gospodarki. W badaniu przeprowadzonym dla KE w 2005 roku 83% firm przyznało, że stosowanie tej strategii ma korzystny wpływ na ich efektywność i konkurencyjność. Firmy z najlepszymi wynikami z Listy Fortune 500 zatrudniają więcej kobiet na stanowiskach średnich i wyższych kierowniczych. Firmy w krajach europejskie wykazują podobny trend, a analiza ich działalności dowidzi, ze zysk firm zatrudniających kobiety na najwyższych stanowiskach kierowniczych szybciej rośnie.

3. Powody, dla których polska gospodarka i firmy działające w naszym kraju powinny stosować strategię równych szans:

  • Niepokojące trendy demograficzne w Polsce – niski wskaźnik urodzin, starzejące się społeczeństwo, mała aktywność zawodowa kobiet  (najniższa spośród nowych krajów UE). Pośród krajów 25 UE wyprzedzają nas jedynie Grecja, Włochy, Hiszpania, kraje o tradycyjnie niskiej aktywność kobiet na rynku pracy.
  • W Polsce bezrobocie będzie spadać, a pracodawcy będą odczuwali kurczące się zasoby na rynku pracy. To wymaga od firm zmiany dotychczasowej strategii personalnej i innego podejścia do zatrudniania i promowania kobiet, a od polityków poważnej deklaracji uczestnictwa w rozwiązania tego problemu, a nie jedynie realizacji populistycznych, doraźnych celów partyjnych.
  • Kraje europejskie, które mają większe sukcesy we włączaniu kobiet na rynek pracy, gdzie wskaźnik dzietności rośnie, postulują rozwiązania: elastyczne formy pracy, zachęcając mężczyzn do dzielenia się z kobietami opieką nad dziećmi i rodziną, wspierają rozwój instytucjonalnego system opieki nad dziećmi.
  • Kobiety często w życiu mają więcej niż jeden priorytet, koncentrują się nie tylko na karierze, ale również rodzinie i dzieciach. Problem z godzeniem życia zawodowego i obowiązków rodzinnych stanowi często barierę przy zatrudnieniu i przyszłych awansach. Przeciętny pracodawca nie widzi tego, ze pomagając zatrudnionej kobiecie, zyskuje w rezultacie zadowolonego z pracy, oddanego i efektywnego pracownika.
  • Nie wykorzystujemy w pełni potencjału ludzi na rynku pracy i naszych pracowników. Brakuje nam kompetentnych i utalentowanych liderów. Nie promując kobiet na stanowiska kierownicze, wykorzystujemy jedynie 50% dostępnego potencjału. Tymczasem to kobiety są dominującą grupą wśród studiujących w wyższych szkołach, na studiach podyplomowych, doktorskich, czy MBA. Jest ich też więcej wśród absolwentów wyższych uczelni.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu