Sprzedaż obligacji Sygnity

Tagi:

Zarząd  Sygnity Spółka Akcyjna („Spółka”) zawiadamia, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2006, iż w dniu 10 lipca 2009 roku Spółka dokonała sprzedaży obligacji Sygnity S.A. („Obligacje”), w ramach 5-letniego Programu Emisji Obligacji Krótko- i Średnioterminowych („Program”).

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji w dwóch seriach wynosi 15.000.000 złotych, natomiast wartość nominalna jednej Obligacji: 10.000 złotych.

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje dyskontowe, których rentowność oparta jest o wysokość stawki WIBOR 1Y lub WIBOR 6M oraz marżę dla inwestorów.

Obligacje denominowane są w złotych polskich zostały wyemitowane w trybie niepublicznego proponowania nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu (Obligacje zdematerializowane) i zostaną zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku.

Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Sygnity S.A. nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:

obrazek-4

Wartość zaciągniętych przez Sygnity S.A. zobowiązań na dzień  30.06.2009 r., według stanu ksiąg na dzień  01.07.2009 r., wynosiła 177.018 tys. zł, z czego zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 166.771 0 tys. zł; zobowiązania długoterminowe 10.247 tys. zł.

Wśród zobowiązań  krótkoterminowych zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych przez Sygnity S.A. Obligacji na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 70.297 tys. zł., natomiast zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 18.997 tys. zł. Ostateczna kwota zobowiązań zostanie podana w raporcie okresowym w dniu 31.08.2009 r.

Po dokonaniu emisji powyższej serii, łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu, wynosi na dzień 10.07.2009 r. 93.070.000 złotych.

Zgodnie z informacją z raportu bieżącego nr 41/2009 z dnia 01 lipca 2009, wyemitowane w dniu dzisiejszym dwie serie Obligacji dotyczą obsługi Obligacji wyemitowanych 27.07.2007 roku, które zapadają 27 lipca bieżącego roku na sumę 50 mln zł. Pozostałą część obligacji Spółka wykupi ze środków własnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu