Sprzedaż obligacji Sygnity

przez | 13/07/2009

Zarząd  Sygnity Spółka Akcyjna („Spółka”) zawiadamia, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2006, iż w dniu 10 lipca 2009 roku Spółka dokonała sprzedaży obligacji Sygnity S.A. („Obligacje”), w ramach 5-letniego Programu Emisji Obligacji Krótko- i Średnioterminowych („Program”).

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji w dwóch seriach wynosi 15.000.000 złotych, natomiast wartość nominalna jednej Obligacji: 10.000 złotych.

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje dyskontowe, których rentowność oparta jest o wysokość stawki WIBOR 1Y lub WIBOR 6M oraz marżę dla inwestorów.

Obligacje denominowane są w złotych polskich zostały wyemitowane w trybie niepublicznego proponowania nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu (Obligacje zdematerializowane) i zostaną zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku.

Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Sygnity S.A. nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:

obrazek-4

Wartość zaciągniętych przez Sygnity S.A. zobowiązań na dzień  30.06.2009 r., według stanu ksiąg na dzień  01.07.2009 r., wynosiła 177.018 tys. zł, z czego zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 166.771 0 tys. zł; zobowiązania długoterminowe 10.247 tys. zł.

Wśród zobowiązań  krótkoterminowych zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych przez Sygnity S.A. Obligacji na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 70.297 tys. zł., natomiast zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 18.997 tys. zł. Ostateczna kwota zobowiązań zostanie podana w raporcie okresowym w dniu 31.08.2009 r.

Po dokonaniu emisji powyższej serii, łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu, wynosi na dzień 10.07.2009 r. 93.070.000 złotych.

Zgodnie z informacją z raportu bieżącego nr 41/2009 z dnia 01 lipca 2009, wyemitowane w dniu dzisiejszym dwie serie Obligacji dotyczą obsługi Obligacji wyemitowanych 27.07.2007 roku, które zapadają 27 lipca bieżącego roku na sumę 50 mln zł. Pozostałą część obligacji Spółka wykupi ze środków własnych.