Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów w Sygnity

Na podstawie art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „Ustawa”, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów w Sygnity

Zarząd Sygnity S.A. („Spółka”, „Sygnity”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2009 roku otrzymał w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego oraz o spółkach publicznych (Dz,U. Nr 184, poz. 1539) zawiadomienie od Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A., iż w dniu 7 lipca 2009 r. w wyniku realizacji transakcji zakupu akcji Sygnity, Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. nabyła na rachunki Klientów akcje Spółki.

W wyniku nabycia, o którym mowa powyżej, akcje Spółki na rachunkach Klientów dla których Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. („Klienci”) świadczy usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie i otrzymała pełnomocnictwa do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentują więcej niż 12,27% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed dniem 7 lipca 2009 r. akcje Spółki na rachunkach Klientów dla których Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. świadczy usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie znajdowało się 1.432.639 akcji Spółki, co stanowiło 12,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień  sporządzenia zawiadomienia przez Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A., na rachunkach Klientów znajdowało się 1.482.639 akcji Spółki, co stanowi 12,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu