Powołanie osoby nadzorującej Sygnity

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o powołaniu osoby nadzorującej Zarząd Sygnity S.A. informuje, iż Walne Zgromadzenie w dniu 1 lipca 2009 roku powołało Pana Jana Woźniaka do Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

Pan Jan Woźniak posiada wyższe wykształcenie i jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: od 2004 roku do czerwca 2008 roku Dyrektor Zarządzający Pionu Skarbu, Członek Zarządu HSBC Bank Polska SA, w latach 2001-2004 Zastępca ds. Sprzedaży Dyrektora Zarządzającego Pionu Skarbu w Banku Handlowym w Warszawie, w latach 1997-2001 Dyrektor Departamentu Sprzedaży Pionu Skarbu w Citibank (Poland) S.A., w latach 1994-2001 Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego i Kierownik ds. Rozwoju Produktów w Citibank (Poland) SA.

Obecnie pełni funkcje:

  • Prezesa Zarządu DSW AFM Sp. z o.o.
  • Prezesa Zarządu SUNVITA Sp. z o.o.
  • Członka Rady Nadzorczej BOMI S.A.
  • Członka Rady Nadzorczej FOR-NET S.A.
  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej EURO-GUARD Sp. z o.o.
  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej EUROPLAZMA Serwis Sp. z o.o.
  • Do dnia 1 lipca 2009 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Techmex S.A. oraz PALIO S.A.

Pan Jan Woźniak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jan Woźniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu