ERBUD – udostępnienie linii kredytowej

Zarząd ERBUD S.A. informuje iż w dniu 30 czerwca 2009 roku podpisał z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (PKO BP) Umowę nr 42 1020 1042 0000 8102 0212 8346/2009 dotyczącą kredytu w formie limitu kredytowego wielocalowego.

Na mocy w/w umowy Bank PKO BP udzielił ERBUD S.A trzyletniej  linii kredytowej w wysokości 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) z podlimitami:

  • – 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów złotych) – kredytu w rachunku bieżącym
  • – 30.000.000,00 (trzydzieści milionów złotych) – linia na gwarancje bankowe.

Limit, o którym mowa powyżej jest udzielony na okres od 30.06.2009 do dnia 29.06 2012, przy czym termin ważności gwarancji udzielanych w ramach sublimitu może wynosić 5 lat jednak nie dłużej niż 3 lata od daty zakończenia obowiązywania limitu.

Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę banku.

Zabezpieczeniem linii, o której mowa powyżej jest:

  • hipoteka kaucyjna do kwoty 65 mln zł na nieruchomości niezabudowanej należącej do ERBUD S.A. zlokalizowanej w Toruniu,
  • przelew wierzytelności handlowych – Kredytobiorca zobowiązuje się do utrzymywania tego zabezpieczenia w wysokości 120% przyznanego limitu przez cały okres trwania umowy.
  • weksel własny in blanco wraz deklaracja wekslową

W chwili obecnej ERBUD S.A. współpracuje z sześcioma czołowymi bankami: Millennium Bank S.A., Fortis Bank Polska S.A., BGŻ S.A., BRE Bank S.A., Kredyt Bank S.A. oraz PKO BP S.A. dysponując łącznie limitem kredytowym w wysokości 51 mln zł oraz 153 mln linii na gwarancje.

Taka dywersyfikacja oraz poziomu przyznanych limitów dają pełne bezpieczeństwo działalności operacyjnej ERBUD S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu