Śnieżka – podsumowanie ZWZA

Tagi:

Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA – 25 czerwca 2009 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podjęto uchwałę o podziale zysku netto za 2008 rok. Zadecydowano, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 1,35 zł, tj. o blisko 23% więcej niż w roku ubiegłym. Łącznie na dywidendę Spółka przeznaczy kwotę 18 309 801,60 zł. Stanowi to prawie 47% zysku netto, który w 2008 roku ukształtował się na poziomie 39 211 787,50 zł. Dniem dywidendy ustalono 25 sierpnia 2009 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 8 września 2009 roku.

Zarząd Spółki przedłożył sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe za 2008 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

ZWZA postanowiło umorzyć akcje własne w  łącznej ilości 296 413 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście) sztuk na kwotę 296 413 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych) z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty 13 850 000 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 13 553 587 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych).

Ponadto zdecydowano o dalszym skupie akcji własnych w celu umorzenia do 10% wszystkich akcji Spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu