Stypendia dla studentów w ramach kierunków zamawianych w PJWSTK

Maturzyści, którzy w nowym roku akademickim wybiorą studia informatyczne w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych,  otrzymają po 1000 zł stypendium miesięcznie. Stypendia będą przyznane dzięki wsparciu  z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „kierunków zamawianych” z funduszy Unii Europejskiej – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Stypendia przyznawane będą najlepszym studentom studiów dziennych na kierunku Informatyka. Wsparcie będzie mogło otrzymać do 50% studentów I-go roku.

Studenci Informatyki  PJWSTK, oprócz wysokich stypendiów będą mogli skorzystać z udoskonalonego pod kątem rynku pracy programu nauczania. Program zostanie wzbogacony o dodatkowy moduł specjalistycznego programowania w języku Java – nowoczesnym i powszechnym języku. Umiejętności programowania aplikacji biznesowych są obecnie jedną z kluczowych umiejętności  nowoczesnego programisty. Dodatkowo studenci pod koniec studiów wezmą udział w zajęciach z autoprezentacji, pisania CV i aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach projektu szczególnym wsparciem objęte zostaną osoby niewidome i słabo widzące. PJWSTK chce zachęcać osoby niewidome i słabo widzące do podjęcia studiów informatycznych. Uczelnia zamierza skierować promocję również do osób słabo widzących, a także zapewnić im komfortowe warunki studiowania i sprzęt dostosowany do ich potrzeb.  Coraz więcej osób słabo widzących zainteresowanych jest studiami technicznymi, gdyż jest to szansa na ciekawą

Kierunki zamawiane to program MNiSW które ma na celu zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kierunkami z dziedziny nauk ścisłych. Polska, dążąc do wyrównania szans na europejskim rynku pracy, poprawy poziomu życia obywateli, oraz do dynamizacji rozwoju gospodarki i nauki, inwestuje w rozwój kadr i nowoczesnych technologii. Najważniejszym mechanizmem rozwoju polskiej informatyki jest wprowadzenie na rynek pracy absolwentów uczelni wyższych, których wiedza i wykształcenie pozwoli konkurować na europejskim rynku pracy. Dla młodych osób właśnie  bezpośrednie dofinansowanie jest zachętą do podjęcia wymagających studiów technicznych. Dzięki stypendiom w ramach kierunków zamawianych Polska gospodarka wzmocni swój potencjał, zaś młodzi ludzie, głownie Ci z mniej zamożnych rodzin będą mieli szansę dobrych studiów, a co za tym idzie dobrze płatnej pracy po nich.  A to zysk dla całej gospodarki.

Wysokie stypendia dla najlepszych studentów wypłacane będą przez trzy i pół roku, czyli przez cały tok trwania studiów inżynierskich. Co roku komisja stypendialna będzie przyznawać stypendia za wyniki w nauce. Dzięki temu stypendia zdobędą te osoby, które w danym roku poczynią największe stypendia w nauce.

W Warszawie PJWSTK jako jedyna uczelnia otrzymała dofinansowanie na kierunek „Informatyka”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu