Oracle uzyskuje w czwartym kwartale zysk na akcję 0,38 USD według GAAP i 0,46 USD NON-GAAP

Oracle Corporation poinformowała o swych wynikach finansowych w IV kw. roku finansowego 2009. Wyniki liczone wg standardu GAAP przedstawiają się następująco: zysk na akcję wyniósł 0,38 USD, co oznacza spadek o 4% w stosunku do poprzedniego roku.

Wpływ na to miał spadek wartości zagranicznych walut w stosunku do USD. Gdyby nie ten wpływ, zysk na akcję w IV kw. wzrósłby o 9% i osiągnął 0,42 USD. W omawianym kwartale łączne przychody spadły o 5% do 6,9 mld USD, natomiast dochód netto spadł o 7% do 1,9 mld USD. Przychody z nowych licencji na oprogramowanie spadły o 13% do 2,7 mld USD. Przychody z aktualizacji licencji na oprogramowanie i z pomocy technicznej do produktów wzrosły o 8% do 3,1 mld USD. Dochód z działalności operacyjnej spadł o 3% do 2,9 mld USD, a marża z działalności operacyjnej wzrosła o 100 punktów bazowych do 42%. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w ostatnich 12 miesiącach wyniosły 8,3 mld USD, co oznacza wzrost o 12%.

Wyniki IV kw. liczone niestandardowo przedstawiają się następująco: zysk na akcję spadł o 1% i wyniósł 0,46 USD. Po skorygowaniu o wpływ spadku wartości walut zagranicznych w stosunku do USD, wynoszący 0,05 USD na akcję, zysk na akcję wyniósłby 0,51 USD, co oznacza wzrost o 9%. Łączne przychody spadły (w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku) o 5% do 6,9 mld USD, a dochód netto spadł o 5% do 2,3 mld USD. Dochód z działalności operacyjnej spadł o 1% do 3,5 mld USD, a marża z działalności operacyjnej wzrosła o 240 punktów bazowych do 51%.

Wyniki za cały rok finansowy 2009 liczone wg standardu GAAP przedstawiają się następująco: zysk na akcję wzrósł o 3% do 1,09 USD. Na wynik ten miał wpływ spadek wartości zagranicznych walut w stosunku do USD, który wyniósł 0,11 USD na akcję. Gdyby nie ten wpływ, zysk na akcję wzrósłby o 13% i osiągnął 1,20 USD. Przychody wzrosły o 4% i wyniosły 23,3 mld USD, natomiast dochód netto wzrósł o 1% i wyniósł 5,6 mld USD. Przychody z nowych licencji na oprogramowanie spadły o 5% do 7,1 mld USD. Przychody z aktualizacji licencji na oprogramowanie i z pomocy technicznej do produktów wzrosły o 14% do 11,8 mld USD. Dochód z działalności operacyjnej wzrósł o 6% do 8,3 mld USD, a marża z działalności operacyjnej wzrosła o 80 punktów bazowych do 36%.

Wyniki za cały rok finansowy 2009 liczone niestandardowo przedstawiają się następująco: zysk na akcję wzrósł o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 1,44 USD. Po skorygowaniu o wpływ spadku wartości walut zagranicznych w stosunku do USD, wynoszący 0,11 USD na akcję, zysk na akcję wyniósłby 1,55 USD, co oznacza wzrost o 19%. Przychody wzrosły (w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym) o 4% do 23,5 mld USD, a dochód netto wzrósł o 9% i wyniósł 7,4 mld USD. Przychody z nowych licencji na oprogramowanie spadły o 5% do 7,1 mld USD. Przychody z aktualizacji licencji na oprogramowanie i z pomocy technicznej do produktów wzrosły o 14% do 12,0 mld USD. Dochód z działalności operacyjnej wzrósł o 12% do 10,9 mld USD, a marża z działalności operacyjnej wzrosła o 350 punktów bazowych do 46%.

Ponadto Rada Nadzorcza Oracle ogłosiła, że akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w gotówce, wynosząca 0,05 USD na akcję w obrocie publicznym. Wypłata nastąpi w dniu 13.08.2009, wg stanu posiadania zarejestrowanego na dzień 15.07.2009. Przyszłe zapowiedzi dotyczące dywidend kwartalnych oraz dat stanu posiadania i wypłaty podlegają ostatecznej decyzji Rady Nadzorczej Oracle.

„Po skorygowaniu o znaczący wpływ kursu wymiany USD w zakończonym roku finansowym, co było czynnikiem poza naszą kontrolą, osiągnęliśmy roczny wzrost zysku na akcję liczonego niestandardowo o 19%” — powiedziała Safra Catz, prezes Oracle. „Jest to znakomity wynik, jeśli wziąć pod uwagę, co się działo w światowej gospodarce w ostatnich 12 miesiącach”.

„Uzyskaliśmy wyniki znacznie lepsze od oczekiwanych, zarówno jeśli chodzi o wyniki brutto, jak i wyniki netto” — powiedział Jeff Epstein, dyrektor finansowy Oracle. „Nasza marża z działalności operacyjnej w IV kw., liczona niestandardowo, wzrosła więcej niż oczekiwaliśmy, o 240 punktów bazowych, i wyniosła ponad 51%. To pozwoliło nam uzyskać w roku finansowym 2009 aż 7,7 mld USD wolnych środków pieniężnych”.

„Uzyskaliśmy szybszy wzrost i powiększyliśmy udział w rynku kosztem SAP we wszystkich regionach świata” — powiedział Charles Phillips, prezes Oracle. „W Europie sprzedaż naszych aplikacji wzrosła o 5%, licząc w stałej wartości waluty, podczas gdy sprzedaż aplikacji SAP w ostatnim kwartale spadła o 27%. Od wielu lat Europa była zawsze silnym bastionem firmy SAP, ale wyniki te świadczą, że jesteśmy w stanie konkurować z SAP i pokonywać go wszędzie na świecie”.

„Exadata Database Machine jest na dobrej drodze, aby stać się najbardziej pomyślną premierą produktu w 30-letniej historii Oracle” — powiedział Larry Ellison, dyrektor generalny Oracle. „Produkt ten jest kupowany, po przeprowadzeniu testów wydajności, przez największych wśród korzystających z wersji Teradata klientów. W przeprowadzonym ostatnio teście wydajności zapytanie, które było wykonywane przez Teradata przez ponad 6 godz., zostało wykonane przez Exadata Database Machine w czasie poniżej 30 min. Zatem — klienci wybierają Exadata”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu