„Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”

Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie zapraszają do udziału w projekcie „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach aż 60 nowo założonych firm otrzyma dotacje w wysokości 40 tys. zł i wsparcie pomostowe od 6 do 12 miesięcy po 1100 zł miesięcznie.

Cele projektu to upowszechnienie wiedzy z zakresu zakładania działalności gospodarczej, wzrost liczby uruchomionych działalności gospodarczych na terenie Warszawy oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród warszawiaków. Biorąc pod uwagę niniejszy projekt oraz fakt, że liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ma tendencję rosnącą i od 2006 r. wzrosła o 4%, można założyć, że zainteresowanie zakładaniem własnej działalności gospodarczej wśród warszawiaków będzie rosło, a wraz z nim zapotrzebowanie na fachową poradę i informacje.

Projekt „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu” dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” odpowiada na potrzeby warszawiaków poprzez szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Istotnym elementem wsparcia są dotacje na założenie biznesów  w wysokości do 40 tys. zł oraz pomoc pomostowa przez okres 6/12 miesięcy  w wysokości 1100 zł miesięcznie.

Grupa docelowa projektu

Wsparcie ze środków unijnych pozwoli na przeszkolenie 240 osób, które mają pomysł na innowacyjną działalność oraz predyspozycje osobowościowe do prowadzania własnej firmy. Do udziału w projekcie zapraszane są osoby, które mieszkają w Warszawie, są w wieku 18-50+, oraz posiadają jeden z następujących statusów na rynku pracy:

  1. długotrwale bezrobotni, czyli osoby, które są zarejestrowane w urzędzie pracy dłużej niż 12 miesięcy;
  2. zatrudnieni;
  3. nieaktywni zawodowo, w tym osoby uczące lub kształcące się.

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą lub osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne krócej niż 12 miesięcy. Takie ograniczenia wynikają z wytycznych działania 6.2 PO KL, w ramach którego dofinansowany jest projekt.

Typy działań
1. szkolenia i doradztwo dla 240 osób z przygotowania biznes planów i prowadzenia działalności gospodarczej

2. dotacje dla 60 osób na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe

Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów w połączeniu z konsultacjami grupowymi i indywidualnymi. Każdy uczestnik otrzyma podręcznik wraz  z materiałami szkoleniowymi w wersji papierowej i elektronicznej. Tematyka szkoleń skupiona będzie wokół zagadnień związanych z zakładaniem  i prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykładowe tematy zajęć: Procedura przygotowania biznesplanu; Księgowość, finanse podatki; Jak zaistnieć na rynku?

Do końca lipca 2009 r. prowadzona jest rekrutacja pierwszej tury uczestników – 120 osób. Każdy zainteresowany powinien wypełnić i przesłać kwestionariusz, którego wzór zawieszony jest na stronie internetowej www.stolicabiznesu.warszawa.pl. W sierpniu 2009 r. wybrane osoby będą zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną, na której zaprezentują swój pomysł na firmę. Istotną rolę w doborze uczestników szkoleń będą odgrywały szeroko rozumiana innowacyjność pomysłu oraz planowana dynamika rozwoju w powiązaniu z warunkami realizacyjnymi przedsięwzięcia.

Pierwsza tura szkoleń i doradztwa odbędzie się w terminie od 15 września do grudnia 2009 r.. Po jej zakończeniu, na podstawie przygotowanego w czasie szkoleń biznes planu, wyłoniona zostanie grupa 30 uczestników. Każdy z nich otrzyma łączne wsparcie w wysokości od 46 600 zł do 53 200 zł. Będzie  to dotacja na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł, wypłacana w dwóch transzach. Dodatkowo, przez okres 6 miesięcy, wypłacane będzie wsparcie pomostowe w wysokości 1100 zł miesięcznie. Dla 15 z tych firm wsparcie pomostowe wypłacane będzie jeszcze przez kolejne 6 miesięcy.

Rekrutacja kolejnych 120 osób do drugiej tury szkoleń planowana jest na listopad/grudzień 2009 r. Po zakończeniu szkoleń i doradztwie realizowanych do czerwca 2010 r. ponownie wyłonionych zostanie 30 najlepszych biznes planów, których pomysłodawcy otrzymają dotacje i wsparcie pomostowe. Rekrutacja  i przyznawanie dotacji odbywać się będą na identycznych zasadach, jak  w przypadku pierwszej tury szkoleń.

3. nieodpłatne indywidualne usługi informacyjne z zakresu przedsiębiorczości i samozatrudnienia Mieszkańcy Warszawy będą mogli skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych oraz porad z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia udzielanych  w ramach punktów informacyjnych na terenach Urzędów Dzielnic Ursynów  i Śródmieście (ilość zarejestrowanych działalności gospodarczych w tych urzędach należy do jednych z najwyższych w Warszawie). Punkty informacyjne czynne będą od lipca 2009 r. do końca trwania projektu, w dni robocze. Szczegółowe informacje o adresach oraz godzinach otwarcia punktów informacyjnych zamieszczone będą na stronie internetowej projektu.

4. Dwie kampanie promujące przedsiębiorczość

Przeprowadzone zostaną 2 kampanie promocyjne zachęcające warszawiaków do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez przedstawianie dobrych praktyk i sukcesów osób, które taką działalność już rozpoczęły.

Rola partnerów projektu

Partnerzy realizujący projekt zostali tak dobrani, aby pod względem merytorycznym i logistycznym sprawnie wdrożyć projekt. Liderem Projektu jest Urząd m.st. Warszawa i do jego obowiązków należy prawidłowe zarządzanie projektem, w tym nadzór i kontrola projektu w zakresie merytorycznym i finansowym, promocja projektu oraz przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Z kolei partner projektu – Akademia Leona Koźmińskiego, odpowiedzialny jest  za koordynację i realizację szkoleń oraz doradztwa indywidualnego i grupowego.

Rezultaty projektu

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 240 osób z zakresu tworzenia biznes planów oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Otrzymają one także doradztwo indywidualne i grupowe z tego zakresu. Następnie, 60 osób wyróżniających się pod względem pomysłu na biznes otrzyma po 40 tys. na wydatki związane z założeniem firmy. Ponadto, przez okres 6 miesięcy otrzymywać one będą po 1100 zł wsparcia pomostowego, mającego pokryć wydatki związane  z opłatami z tytułu składek do ZUS i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dla połowy dofinansowanych firm przewidziane jest przedłużenie okresu wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy.

Pozostali uczestnicy wyposażeni będą w gotowe biznes plany i wiedzę niezbędną  do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Organizatorzy oceniają, że założą oni minimum 10 dodatkowych firm, mimo braku dotacji.

Na potrzeby działań promocyjnych utworzone zostaną 2 punkty informacyjne  w Śródmieściu i na Ursynowie. Będą one udzielać mieszkańcom Warszawy, którzy są zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej, nieodpłatnych usług konsultacyjnych (łącznie 5 040 godzin) oraz porad biznesowych (łącznie 108 godzin). Dzięki tym usługom zwiększy się motywacja warszawiaków do samodzielnych działań biznesowych oraz udoskonalana będzie umiejętność przewidywania skutków różnych decyzji i działań. Działania promocyjne upowszechniać będą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i procedur formalno-prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecna sytuacja

Z analiz sytuacji na rynku pracy w Warszawie w 2008 r. wynika, że w maju 2008 r. na 26,5 tys. bezrobotnych, aż 53,7% to kobiety, 38,1% osoby w wieku powyżej 50 lat, a 7% młodzież w wieku do 25 lat. Ponadto, liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrosła od 2006 roku o 4%. Dane te wskazują na konieczność priorytetowego potraktowania ambitnych form przedsiębiorczości, co wynika także z dwóch kolejnych przesłanek. Pierwsza,  to udokumentowane w skali światowej znaczenie młodych ambitnych, dynamicznych firm w zwiększeniu konkurencyjności gospodarki i wzroście zatrudnienia. Druga to specyfika Warszawy jako prężnej metropolii, z dużą populacją ludzi o zróżnicowanym wykształceniu, doświadczeniu, ludzi dynamicznych i kreatywnych. Tworzy to znakomite warunki dla ambitnych form przedsiębiorczości, co potwierdza doświadczenie dużych światowych metropolii, które konkurują ze sobą także w tej dziedzinie. Warszawa ma wszelkie szanse włączyć się do tej rywalizacji.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie projektu: www.stolicabiznesu.warszawa.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu