Polska musi podjąć działania w celu przyspieszenia procedur dochodzenia należności z umów – Interpelacja posła Łukasza Gibały

Jednym z najpoważniejszych problemów z jakim borykają się w Polsce przedsiębiorcy jest wyjątkowo długi czas dochodzenia należności z umów. Polska zajęła dopiero 68 miejsce na 181 ocenianych państw w raporcie Banku Światowego Doing Business w kategorii egzekwowanie należności z umów. Jak wynika z tego raportu, dochodzenie należności trwa w naszym kraju średnio 830 dni, a np. w Singapurze, gdzie okres ten jest najkrótszy na świecie, na zwrot należnych pieniędzy przedsiębiorcy czekają średnio jedynie 150 dni. Blado wypada nasz kraj także w porównaniu z Litwą i Łotwą – odzyskanie pieniędzy zabiera tam średnio odpowiednio 620 i 550 dni krócej niż w Polsce. Ponadto z raportu tego wynika również, że przedsiębiorca pragnący wyegzekwować należności musi dopełnić aż 38 formalności, podczas gdy w Singapurze czy Irlandii liczba tych procedur jest blisko o połowę mniejsza niż w Polsce. Wniosek nasuwa się sam: rozstrzyganie sporów gospodarczych oraz dochodzenie i zaspokajanie na drodze prawnej wierzytelności powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest dziś w naszym kraju niezwykle skomplikowane, wymaga dopełnienia ogromnej liczby formalności, a przede wszystkim jest rażąco przewlekłe.

Dla sprawnego funkcjonowania państwa i jego gospodarki niezwykle istotne są szybkie i skuteczne procedury dochodzenia należności z umów. Zdaniem Łukasza Gibały, niesprawna i nieskuteczna egzekucja utrudnia obrót gospodarczy i przez to stanowi barierę wzrostu gospodarczego, może także zniweczyć wszelkie pozytywne skutki formalnie udzielonej ochrony prawnej. Argumentuje on, iż szybsze odzyskiwanie należności z umów eliminuje konieczność podejmowania przez przedsiębiorców szeregu nieproduktywnych działań, pociąga za sobą mniejszą korupcję, zwiększa dynamikę przepływu kapitału i pracowników pomiędzy firmami chronicznie ponoszącymi straty a tymi, które są rentowne oraz wpływa korzystnie na wzrost inwestycji.

Nie od dziś wiadomo, że skuteczny system dochodzenia należności z umów, a więc taki, gdzie liczba formalności z tym związanych jest ograniczona do minimum, czas egzekucji jest możliwie krótki, a koszty całej operacji możliwie niskie, to jeden z warunków szybkiego rozwoju gospodarki każdego państwa. Dlatego też poseł Łukasz Gibała wystosował interpelację, w której zwraca się do Ministra Czumy z postulatami podjęcia inicjatyw legislacyjnych mających na celu przyśpieszenie procedur dochodzenia należności z umów, jak również działań na rzecz usprawnienia sądownictwa powszechnego w sprawach gospodarczych po przez lepszą informatyzacje sądów, wzmocnienie kadrowe wymiaru sprawiedliwości, szkolenia, oraz usprawnienie i uproszczenie różnych procedur.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu