Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie prac nad pakietem antykryzysowym

Zgodnie z wcześniej składaną deklaracją PKPP Lewiatan uważa, że pakiet antykryzysowy powinien zostać przyjęty przez parlament jeszcze przed wakacjami sejmowymi.  

PKPP Lewiatan z satysfakcją odnotowuje dzisiejsze rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracodawców i pracowników. Uważamy, że po I czytaniu projektu niezwłocznie powinny rozpocząć się prace w komisjach sejmowych, tak by udało się uruchomić te rozwiązania jeszcze latem tego roku. Projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracodawców i pracowników realizuje 6 z 13 postulatów: regulacje w zakresie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy, doby pracowniczej, ruchomego czasu pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi lub innym członkiem rodziny, ograniczenie stosowania  umów na czas określony oraz dwa bardzo istotne instrumenty wsparcia pracodawców i pracowników jako alternatywy dla zwolnień grupowych i pomoc w finansowaniu szkoleń. Pozostałe 2 postulaty zgłoszone przez związki zawodowe realizuje projekt zmian w przepisach podatkowych przesłany do Sejmu przez Ministra Finansów. Zawiera on regulacje związane ze zwolnieniem z podatku dochodowego zapomóg wypłacanych pracownikom przez związki zawodowe oraz tzw. pomoc rzeczową udzielaną przez pracodawcę.

Z 13-punktowego pakietu zrealizowany został postulat uregulowania przyspieszonej amortyzacji, prace nad objęciem pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi osób szczególnie dotkniętych skutkami kryzysu nie wymagają zmian legislacyjnych. Obecnie czekamy na przedstawienie przez stronę rządową zapisu dotyczącego pakietów socjalnych jako źródła prawa pracy, co zamykałoby listę rozwiązań zawartych w pakiecie, natomiast  dwa ostatnie punkty dotyczące wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i ustawy kominowej oraz płacy minimalnej rząd we współpracy z partnerami społecznymi zobowiązał się zrealizować do końca bieżącego roku.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera omawiany projekt, zgłaszając jednocześnie w swojej opinii kilka szczegółowych uwag. Kluczowe postulaty dotyczą zmiany kryterium udzielania pomocy pracodawcy w przejściowych trudnościach, tak aby pomoc była udzielana pracodawcom, którzy odnotowali 20% spadek obrotów lub sprzedaży w okresie 3 miesięcy; możliwości ubiegania się o pomoc przedsiębiorcom, już po okresie 12 miesięcy od poprzednio udzielonej pomocy z Funduszu Pracy, prefinansowanie szkoleń, a nie ich refundacja.

Mimo tych uwag PKPP Lewiatan popiera projekt licząc na szybkie przyjęcie zawartych w nim rozwiązań. Uważamy też, że w stosunkowo krótkim okresie monitorowania tych rozwiązań pracodawcy i związki zawodowe powinni wypracować porozumienie o włączeniu rozwiązań z zakresu prawa pracy na trwałe do Kodeksu Pracy.

PKPP Lewiatan od początku brała aktywny udział w wypracowywaniu przyjętych rozwiązań, wierząc, że instrumenty te mogą pomoc firmom i pracownikom przerwać trudności i uchronić istniejące miejsca pracy. Do ostatnich godzin prowadziliśmy z organizacjami związkowymi i rządem negocjacje na temat szczegółowych rozwiązań. Część naszych uwag została uwzględniona w przesłanym do parlamentu projekcie. Znamy sceptyczny stosunek związków zawodowych do niektórych zapisów, także część pracodawców uważa, że te rozwiązania są trudne do wykorzystania ze względu na skomplikowane procedury, czy konieczność zawarcia porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wierzymy, że nadrzędny cel, jakim jest łagodzenie skutków kryzysu, ochrona firm i miejsc pracy  pozwoli nam zjednoczyć siły i przyjąć wypracowane rozwiązania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu