Informacja o sprzedaży obligacji Sygnity S.A.

Tagi:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o sprzedaży obligacji Spółki

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna („Spółka”) zawiadamia, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2006, iż w dniu 17 czerwca 2009 roku Spółka dokonała sprzedaży 1-rocznych obligacji Sygnity S.A. („Obligacje”), w ramach 5-letniego Programu Emisji Obligacji Krótko- i Średnioterminowych („Program”).

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji wynosi 3.970.000 złotych, natomiast wartość nominalna jednej Obligacji: 10.000 złotych.

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje dyskontowe, których rentowność oparta jest o wysokość stawki WIBOR 1Y oraz marżę dla inwestorów.

Obligacje denominowane są w złotych polskich zostały wyemitowane w trybie niepublicznego proponowania nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu (Obligacje zdematerializowane) i zostaną zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku.

Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Sygnity S.A. nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:

  • Data emisji:   17.06.2009 r.
  • Data wykupu:   17.06.2010 r.
  • Cena emisyjna:  oparta na warunkach rynkowych
  • Numer serii:  170610SYG027

Wartość zaciągniętych przez Sygnity S.A. zobowiązań na dzień 31.03.2009 r. wynosiła 189.111,0 tys. zł, z czego zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 178.863,0 tys. zł; zobowiązania długoterminowe 10.248,0 tys. zł.

Wśród zobowiązań krótkoterminowych zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych przez Sygnity S.A. Obligacji na dzień 31.03.2009 r. wynosiły 64.286 tys. zł., zaś zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 23.031 tys. zł.

Po dokonaniu emisji powyższej serii, łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu, wynosi na dzień 17.06.2009 r. 71.070.000 złotych.

Emisja Obligacji, jako dodatkowe źródło finansowania, pozwala na zwiększanie optymalizacji koszów finansowania Sygnity S.A. oraz dywersyfikację źródeł finansowania Spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu