Zbyt konserwatywne założenia przyszłorocznego budżetu

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 16.06 przyjęła założenia do przyszłorocznego budżetu. Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne Polski przedstawiają się następująco: PKB w ujęcie realnym wzrośnie o 0,5 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 1,0 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie 13,8 proc. Minimalne wynagrodzenie ma wynieść co najmniej 1317 zł (wzrost o 3,2 proc.). – Trudna jest pełna ocena przedstawionych przez rząd założeń budżetu na 2010 rok. Nie mieliśmy okazji zapoznać się z prognozami co do przyszłorocznych wydatków i dochodów z budżetu państwa. Nie otrzymaliśmy również informacji o jego obecnej sytuacji – mówi Adam Ambrozik, ekspert KPP.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, wynik I kwartału z 0,9 proc. wskaźnikiem wzrostu gospodarczego – wg GUS czy 1,9 proc. – wg Eurostatu, stawiający Polskę w roli lidera w Unii jest potwierdzeniem solidnych fundamentów gospodarki naszego kraju. Zarówno Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska, Bank Światowy jak i czołowe banki inwestycyjne prognozują na przyszły rok  tempo rozwoju w wys. 1-2 proc.

W ocenie KPP, rządowa prognoza  wzrostu PKB w wysokości 0,5 proc. opiera się na pesymistycznym wariancie rozwoju gospodarki i jest zbyt zachowawcza.

Tak ostrożne prognozy wynikają prawdopodobnie ze spodziewanych niższych przychodów budżetowych, co może obniżyć szacunki wpływów do budżetu w 2010 roku, a w konsekwencji także wydatki.

W ocenie KPP czynnikiem poprawiającym koniunkturę w gospodarce może stać się pakiet antykryzysowy wypracowany przez Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych oraz efektywne wykorzystywanie przez Polskę środków unijnych. Z tego powodu – naszym zdaniem – można oczekiwać wzrostu PKB w przyszłym roku w przedziale 1 – 1,5 proc.

Zdaniem KPP, czynnikiem hamującym przyszłoroczny rozwój gospodarki jest ograniczony dostęp przedsiębiorstw do finansowania. Z informacji NBP pochodzących z 30 czołowych banków komercyjnych, posiadających 84 proc. krajowego portfela kredytów dla przedsiębiorstw wynika, że banki  także w II kwartale br. zaostrzyły politykę kredytową.  W rezultacie średnio połowa przedsiębiorstw ogranicza zaciąganie kredytów, co skutkuje wyhamowaniem inwestycji i niedofinansowaniem bieżącej produkcji. Nie ma też perspektyw do szybkiego odrobienia spadku w eksporcie, który w tym roku wyniesie 10 – 20 proc.

– Przewidywany 1% wskaźnik inflacji jest realistyczny. Ze względu na ujawniające się już teraz tendencje spadku inflacji, oraz znaczące spowolnienie gospodarcze, należy oczekiwać jej dalszego spadku w 2010 roku. – mówi Adam Ambrozik, ekspert KPP.  –Przede wszystkim wpłynie na to niższy wskaźnik przyszłorocznego wzrostu płac, prognozowany na 3,4 proc. Brak będzie silnych bodźców do podwyżek cen energii i paliw

Konfederacja Pracodawców Polskich oczekuje zapowiadanej na 23 czerwca br. Informacji o sytuacji makroekonomicznej i stanie budżetu na 2009 r., która przedstawi pełny obraz gospodarki i pozwoli na ocenę perspektyw na 2010 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu