Praca tymczasowa ma szansę na rozwój – wszystko w rękach posłów

Sejm pracuje obecnie nad nowelizacją ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która ma szanse znieść główne bariery rozwoju pracy tymczasowej w Polsce:

  • ograniczenie maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 12 miesięcy w okresie 36 miesięcy,
  • zakaz zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe (bez względu na charakter stanowisk tych pracowników i odmienną lokalizację oddziału firmy),
  • nadmierne, często wręcz niewykonalne obowiązki biurokratyczne agencji.

Sejm pracuje obecnie nad nowelizacją ustawy. 18 czerwca br. projektem zajmować się będzie sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Wymienione powyżej kwestie zostały uwzględnione w projekcie przygotowanym przez Nadzwyczajną Komisję Przyjazne Państwo, przyjętym w kwietniu br. pod obrady Komisji Polityki Społecznej. Projektowane zmiany, mające pełne wsparcie PKPP Lewiatan i ZAPT, utrzymane są w duchu uznania Komisji Europejskiej dla pozytywnej działalności agencji wyrażonego w dyrektywie w sprawie pracy tymczasowej, nakładającej na kraje członkowskie obowiązek przeglądu ograniczeń branży agencji pracy tymczasowej i odchodzenie od tych barier, które nie znajdują zasadnego usprawiedliwienia.

Usunięcie normy ograniczającej możliwość współpracy agencji z pracodawcą, który przeprowadził zwolnienia grupowe ma szczególne znaczenie w okresie wychodzenia z kryzysu. Wielu przedsiębiorców planowało możliwość bezpiecznego powrotu do produkcji dzięki wykorzystaniu pracowników tymczasowych – w aktualnym stanie prawnym nie mogą z takiej usługi skorzystać przez okres pół roku, co może mieć ogromny wpływ na „być albo nie być” danej firmy. Zmiana ta ma też na celu wsparcie przedsiębiorców restrukturyzujących zakłady pracy.

Z kolei wydłużenie maksymalnego okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego u pracodawcy użytkownika do 18 miesięcy zabezpieczy poprawę zasad współpracy pracownika z agencją – pracownik nie będzie zmuszony do uciążliwej zmiany pracodawcy już po roku współpracy z użytkownikiem. Zmiana ta wpłynie również na możliwość lepszej współpracy agencji z przedsiębiorcami, którzy traktują korzystanie z pracy tymczasowej jako biznesową strategię rozwoju firmy.

Zmiany odnoszące się do zasad wystawiania świadectw pracy dadzą agencjom możliwość kumulatywnego wystawiania świadectw pracy (po 12 miesiącach pracy) lub na żądanie pracownika tymczasowego. Będzie to racjonalne, obecnie agencja zobowiązana jest do wystawiania świadectw pracy dla każdej zakończonej umowy z pracownikiem tymczasowym. W realiach pracy tymczasowej, oznacza to bardzo często konieczność wystawiania dla pojedynczego pracownika średnio kilkunastu dokumentów w okresie krótkiej współpracy. Ma to też niebagatelne znaczenie dla pracownika, który otrzyma jeden dokument zbiorczy w miejsce wcześniejszego pliku świadectw pracy.

Na planowanych zmianach skorzystają nie tylko same agencje zatrudnienia, ale będą miały one pozytywny wpływ na funkcjonowanie rynku, który zachwiany kryzysem, potrzebuje elastycznych narzędzi trafiających w potrzeby pracodawców i pracowników. Trzeba podkreślić specyficzną rolę pracy tymczasowej w czasie kryzysu. Działalność agencji pracy tymczasowej ma charakter dwutorowy – z jednej strony praca tymczasowa przyczynia się do utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez kreowanie warunków bezpiecznego prowadzenia działalności nawet w niepewnej sytuacji ekonomicznej, z drugiej strony – do zabezpieczenia zatrudnienia pracowników. W wyniku obniżenia popytu na produkowane dobra i usługi część pracodawców była zmuszona zwalniać pracowników – dzięki pracy tymczasowej zwolnieni pracownicy mogą otrzymać pomoc w łagodniejszym przechodzeniu pomiędzy kolejnymi etapami ścieżki zawodowej. Agencje pozwalają im na dalsze uczestnictwo w rynku pracy i uniknięcie bezrobocia, a w przypadku braku możliwości dalszej pracy w zawodzie praca tymczasowa umożliwi im nabywanie nowych doświadczeń zawodowych.

Mimo spowolnienia gospodarczego, które odbiło się dużym spadkiem na branży pracy tymczasowej, agencje pozostają aktywnymi pracodawcami i codziennie dają pracę nowym pracownikom, w istotny sposób łagodząc efekty rynkowe kryzysu. Co równie ważne,  jak pokazują badania krajów UE, ok. 80% miejsc pracy tworzonych przez agencje nie powstałaby bezpośrednio u korzystających z pracowników tymczasowych pracodawców użytkowników. Jak pokazują analizy z wiodących w pracy tymczasowej rynków, kraje, w których uwolniono potencjał agencji zatrudnienia, mają mniej problemów z redukowaniem stopy bezrobocia niż kraje, gdzie regulacje są restrykcyjne. Badania wyników minionej dekady wykazały silny związek pomiędzy dobrą kondycją branży agencji zatrudnienia i wzrastającym trendem PKB. Dobrze prosperująca praca tymczasowa jest oznaką zdrowej, rozwijającej się gospodarki kraju.

Praca tymczasowa może odegrać niebagatelne rolę w okresie wychodzenia polskiej gospodarki z kryzysu. Może być jednym z motorów odbudowy rodzimego rynku, ale warunkiem uwolnienia pełnego potencjału agencji jest wprowadzenie racjonalnych ram prawnych dla ich funkcjonowania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu