POST FACTUM czyli po wyborach europarlamentu

Dokonaliśmy wyboru naszej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Niezależnie od tego, kto wygrał, która partia polityczna zdobyła większość mandatów – rządząca, czy opozycyjna – najważniejsze jest, aby wygrała Polska i jej gospodarka.– tak komentuje niedzielne wybory do PE, Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, który oddał głos w Paryżu, w Ambasadzie RP.

– Gdy myślę o polityce i gospodarce, przypominają mi się słowa polskiego satyryka Jana Czarnego, że „przy wyborze butów i przy wyborze władzy myślimy to samo: żeby nas tylko nie uciskały”. Oby nowi europarlamentarzyści nie przeszkadzali polskiej gospodarce, ale wspierali ją: byli obrońcami naszych interesów na forum unijnym oraz inicjatorami mądrych i korzystnych rozwiązań i przedsięwzięć. – dodaje prezydent, Andrzej Malinowski.

KPP przypomina, czego oczekują od europarlamentarzystów polscy pracodawcy:

Wobec Strategii Lizbońskiej:

 • Finalizacji po 2010 r. procesu budowy unijnego rynku wewnętrznego, ze szczególnym naciskiem na sektor usług niefinansowych.
 • Zakończenia z końcem kwietnia 2011 r. ostatniego okres przejściowego i otwarcia rynków pracy w Austrii i w Niemczech dla państw UE-8 przyjętych do struktur unijnych w 2004 r.
 • W tym kontekście w następnej dekadzie można oczekiwać większej mobilności, która wpłynie na redukcję bezrobocia, zwiększenie aktywizacji zawodowej oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji pracowników.
 • Kontynuacji po 2010 r. ostatniego z priorytetów odnowionej Strategii Lizbońskiej, jakim jest zrównoważenie wzrostu gospodarczego i kwestie środowiskowe, m.in.: zmniejszenie emisji CO². Sukces na tej płaszczyźnie w dużej mierze zależał będzie od wyniku negocjacji klimatycznych przeprowadzonych w ramach ONZ w Kopenhadze, zaplanowanych na grudzień 2009 r.

W sferze gospodarki:

 • Ograniczenia do roku 2012 obciążeń administracyjnych o 25%, a tym samym zmniejszenia kosztów biurokratycznych, co pozwoli na wzrost PKB o 1,5% (zgodnie z założeniami Better Regulation).
 • Obniżenia barier w swobodzie przypływu towarów, usług, osób i kapitału. Konieczne jest nowe podejście do Dyrektywy usługowej. Obecne zapisy blokują realizację jednej z podstawowych zasad wspólnot europejskich, jaką jest swoboda przepływu usług, a więc dostęp naszych firm do kontraktów w krajach starej „piętnastki”. Pełne i terminowe wdrożenie dyrektywy usługowej powinno być przejawem współpracy państw członkowskich  i stosowania się do zasad kierujących funkcjonowaniem wspólnego rynku.
 • Podejmowania działań, które pomogą zapobiec utracie konkurencyjności europejskich podmiotów gospodarczych na rynku globalnym, a które wynikają z Systemu Handlu Emisjami, który obowiązuje jedynie w Unii Europejskiej. Bezkrytyczne i bezwarunkowe wdrożenie tego systemu może doprowadzić do utraty miejsc pracy w UE. Rozwiązania są szczególnie niekorzystne dla Polski – nie uwzględniają specyfiki naszej gospodarki, która oparta jest głównie na energii wytwarzanej z węgla.
 • Przyśpieszenia prac nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (2000/35/WE). Dyrektywa zmierza do wzmocnienia pozycji małych i średnich przedsiębiorstw poprzez poprawę przepływów pieniężnych w europejskich przedsiębiorstwach oraz zniesienie barier transgranicznych w celu usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego.
 • Rozpoczęcia prac nad system mediacji między przedsiębiorcami z różnych państw. Efektem kryzysu finansowego jest wzrost problemów związanych z kooperacją przedsiębiorstw z różnych krajów. Różne przepisy prawa gospodarczego, wielość interpretacji przez sądy, problemy z egzekucją wyroków – wszystko to zwiększa koszt i ryzyko działań przedsiębiorców.
 • Zintensyfikowanych działań w celu stworzenia systemu wsparcia, ułatwiającego dostęp przedsiębiorstw do kredytów służących poprawie efektywności energetycznej i wykorzystaniu energii odnawialnej.

W zakresie prawa pracy:

 • Podjęcia prac nad nowelizacją dyrektywy o niektórych aspektach organizacji czasu pracy. Niezbędne są zmiany, które spowodują uelastycznienie organizacji czasu pracy  i dostosowanie jej do wymagań globalizującej się gospodarki.
 • Ponownej dyskusji dot. opublikowanej w grudniu 2006 r. przez Komisję Europejską Zielonej Księgi, Modernizacja Prawa Pracy.
 • Zablokowania zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników, które mogą doprowadzić do niekorzystnych dla firm zmian zasad delegowania pracowników i traktowania instytucji delegowania jako narzędzia ochrony rynków pracy państw członkowskich UE.
 • Dotyczących sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Pełnej realizacji Small Business Act, jako kluczowego z punktu widzenia krótko  i długoterminowej perspektywy, rozwoju europejskiego biznesu.
 • Utworzenia funduszu gwarancyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny, który może być uzupełnieniem dla programów gwarancyjnych w poszczególnych krajach.
 • Pobudzenia przedsiębiorczości w Europie oraz znalezienia odpowiednich środków umożliwiających MŚP szybszy rozwój oraz możliwości osiągnięcia korzyści na rynku wewnętrznym.
 • Stworzenia programów szkoleniowych oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy MŚP,  a uniwersytetami i instytucjami badawczymi, w celu rozwoju innowacyjności.
 • Wprowadzenia zmian w podatku VAT, umożliwiających państwom członkowskim stosowanie zmniejszonych stawek VAT na usługi świadczone lokalnie, w tym usługi wymagające dużego nakładu pracy, oferowane przede wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie ze Small Business Act).
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu