Gdzie jest 118 mln Euro?

Sędzia Komisarz skierował do zarządcy masy upadłości Elektrim S.A. pytanie w jaki sposób spółka wydatkowała kwotę ok. 118 mln Euro. Kwota wynika z różnicy pomiędzy 643 milionami Euro, które spółka otrzymała od T-Mobile Deutschland GmbH tytułem pierwszej raty za udziały w PTC, a sumą przekazaną Obligatariuszom jako spłatę obligacji. Pytanie o rozliczenie 118 mln Euro może być jednym z kluczowych w procesie upadłości Elektrim S.A. Na koncie spółki w chwili ogłoszenia jej upadłości było tylko ok. 23 mln Euro.

Pomimo licznych pytań ze strony wierzycieli spółki dotyczących kwestii rozliczenia ok. 118 mln Euro, ani członkowie odsuniętego zarządu Elektrim S.A., ani Zarządca dotychczas nie dostarczyli wiarygodnej informacji na ten temat. Zarządca twierdzi, że kwestia została już wyjaśniona, a pieniądze „zostały wpłacone i wydatkowane, głównie na spłatę obligacji, przed ogłoszeniem upadłości”. Zdaniem Obligatariuszy to niejasne stwierdzenie tym bardziej uzasadnia potrzebę dogłębnego wyjaśnienie co stało się z kwotą ok. 118 mln Euro.

– To ważny moment w procesie upadłości Elektrim S.A. – powiedział Mirosław Obarski, rzecznik Obligatariuszy Elektrimu. Ustalenie, co spółka zrobiła z tak znaczną kwotą pieniędzy, i sprawdzenie czy może nią nadal dysponować, ma znaczenie dla oceny możliwości zaspokojenia wierzycieli. Obligatariusze wielokrotnie zwracali uwagę, że Elektrim S.A. nie rozliczył się z kwoty otrzymanej od T-Mobile Deutschland GmbH. W chwili upadłości w kasie Elektrim S.A. była zaledwie równowartość ok. 23 mln Euro. Z prostej rachuby wynika, że brakuje ogromnej sumy pieniędzy – dodał Obarski.

W ramach spłaty obligacji Obligatariusze otrzymali kwotę 525 mln Euro, a następnie dodatkową kwotę 37,4 mln Euro, reprezentującą pozostałą do zapłaty kwotę główną, odsetki i koszty. Obligatariusze sądzą, że tej drugiej płatności Elektrim S.A. mógł dokonać z pieniędzy otrzymanych od Elektrim Telekomunikacja (ET wpłaciło na rzecz Elektrim S.A. równowartość ponad 42 mln Euro, w styczniu 2008 r.).

  • 643 mln Euro – tyle otrzymał Elektrim S.A. od T-Mobile Deutschland GmbH tytułem pierwszej raty za udziały w PTC
  • 525 mln Euro – tyle otrzymali Obligatariusze od Elektrim S.A. w ramach spłaty kwoty głównej obligacji
  • 37,4 mln Euro – płatność Elektrim S.A. dla Obligatariuszy, wynikająca z dalszej spłaty kwoty głównej, odsetek i poniesionych kosztów (najprawdopodobniej dokonana ze środków otrzymanych od Elektrim Telekomunikacja)
  • ok. 23 mln Euro – tylko tyle na koncie miał Elektrim S.A. w chwili upadłości (przybliżone przeliczenie 89,6 mln zł, po kursie z dnia upadłości).
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu