Co przyszły Europarlamentarzysta robić powinien

przez | 04/06/2009

– W Parlamencie Europejskim ważą się losy przepisów porządkujących ramy gospodarki europejskiej i państw – członków UE. Dlatego dla polskich pracodawców bardzo istotne jest, kto będzie reprezentował nasz kraj w ekonomicznych strukturach Unii. Zależy nam na przedstawicielstwie kompetentnym, dynamicznym, adekwatnym do potencjału i aspiracji Polski oraz sukcesu, który osiągnęli polscy przedsiębiorcy – mówi prezydent KPP, Andrzej Malinowski.

Polscy pracodawcy oczekują od europarlamentarzystów podejmowania inicjatyw, które przyśpieszą procesy wyprowadzania europejskiej gospodarki z recesji, utrwalą ciągłość integracji i pozycję Unii na światowej arenie gospodarczej, a konkretnie:

1. Wobec Strategii Lizbońskiej:

 • Finalizacji po 2010 r. procesu budowy unijnego rynku wewnętrznego, ze szczególnym naciskiem na sektor usług niefinansowych.
 • Zakończenia z końcem kwietnia 2011 r. ostatniego okres przejściowego i otwarcia rynków pracy w Austrii i w Niemczech dla państw UE-8 przyjętych do struktur unijnych w 2004 r.  W tym kontekście w następnej dekadzie można oczekiwać większej mobilności, która wpłynie na redukcję bezrobocia, zwiększenie aktywizacji zawodowej oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji pracowników.
 • Kontynuacji po 2010 r. ostatniego z priorytetów odnowionej Strategii Lizbońskiej, jakim jest zrównoważenie wzrostu gospodarczego i kwestie środowiskowe, m.in.: zmniejszenie emisji CO². Sukces na tej płaszczyźnie w dużej mierze zależał będzie od wyniku negocjacji klimatycznych przeprowadzonych w ramach ONZ w Kopenhadze, zaplanowanych na grudzień 2009 r.

2. W sferze gospodarki:

 • Ograniczenia do roku 2012 obciążeń administracyjnych o 25%, a tym samym zmniejszenia kosztów biurokratycznych, co pozwoli na wzrost PKB o 1,5% (zgodnie z założeniami Better Regulation).
 • Obniżenia barier w swobodzie przypływu towarów, usług, osób i kapitału. Konieczne jest nowe podejście do Dyrektywy usługowej. Obecne zapisy blokują realizację jednej  z podstawowych zasad wspólnot europejskich, jaką jest swoboda przepływu usług, a więc dostęp naszych firm do kontraktów w krajach starej „piętnastki”. Pełne i terminowe wdrożenie dyrektywy usługowej powinno być przejawem współpracy państw członkowskich i stosowania się do zasad kierujących funkcjonowaniem wspólnego rynku.
 • Podejmowania działań, które pomogą zapobiec utracie konkurencyjności europejskich podmiotów gospodarczych na rynku globalnym, a które wynikają z Systemu Handlu Emisjami, który obowiązuje jedynie w Unii Europejskiej. Bezkrytyczne i bezwarunkowe wdrożenie tego systemu może doprowadzić do utraty miejsc pracy w UE. Rozwiązania są szczególnie niekorzystne dla Polski – nie uwzględniają specyfiki naszej gospodarki, która oparta jest głównie na energii wytwarzanej z węgla
 • Przyśpieszenia prac nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (2000/35/WE). Dyrektywa zmierza do wzmocnienia pozycji małych i średnich przedsiębiorstw poprzez poprawę przepływów pieniężnych w europejskich przedsiębiorstwach oraz zniesienie barier transgranicznyc w celu usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego.
 • * Rozpoczęcia prac nad system mediacji między przedsiębiorcami z różnych państw. Efektem kryzysu finansowego jest wzrost problemów związanych z kooperacją przedsiębiorstw  z różnych krajów. Różne przepisy prawa gospodarczego, wielość interpretacji przez sądy, problemy z egzekucją wyroków – wszystko to zwiększa koszt i ryzyko działań przedsiębiorców.
 • Zintensyfikowanych działań w celu stworzenia systemu wsparcia, ułatwiającego dostęp przedsiębiorstw do kredytów służących poprawie efektywności energetycznej i wykorzystaniu energii odnawialnej.

3. W zakresie prawa pracy

 • Podjęcia prac nad nowelizacją dyrektywy o niektórych aspektach organizacji czasu pracy. Niezbędne są zmiany, które spowodują uelastycznienie organizacji czasu pracy  i dostosowanie jej do wymagań globalizującej się gospodarki.
 • Ponownej dyskusji dot. opublikowanej w grudniu 2006 r. przez Komisję Europejską Zielonej Księgi, Modernizacja Prawa Pracy.
 • Zablokowania zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników, które mogą doprowadzić do niekorzystnych dla firm zmian zasad delegowania pracowników i traktowania instytucji delegowania jako narzędzia ochrony rynków pracy państw członkowskich UE.

4. Dotyczących sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 • Pełnej realizacji Small Business Act, jako kluczowego z punktu widzenia krótko i długoterminowej perspektywy, rozwoju europejskiego biznesu.
 • Utworzenia funduszu gwarancyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny, który może być uzupełnieniem dla programów gwarancyjnych w poszczególnych krajach.
 • Pobudzenia przedsiębiorczości w Europie oraz znalezienia odpowiednich środków umożliwiających MŚP szybszy rozwój oraz możliwości osiągnięcia korzyści na rynku wewnętrznym.
 • Stworzenia programów szkoleniowych oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy MŚP,  a uniwersytetami i instytucjami badawczymi, w celu rozwoju innowacyjności.
 • Wprowadzenia zmian w podatku VAT, umożliwiających państwom członkowskim stosowanie zmniejszonych stawek VAT na usługi świadczone lokalnie, w tym usługi wymagające dużego nakładu pracy, oferowane przede wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie ze Small Business Act).