W obronie pozapłacowych świadczeń

Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma realizować uzgodniony przez partnerów społecznych postulat zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń pracowniczych w formie bonów, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Rada Ministrów podczas dzisiejszego posiedzenie nie uwzględniła postulatów Konfederacji Pracodawców Polskich.

– Projekt nie realizuje żadnej z przedstawianych przez KPP propozycji dotyczących konstrukcji prawnej postulowanego zwolnienia – mówi Adam Ambrozik, ekspert KPP.

Zdecydowany sprzeciw KPP budzi propozycja objęcia zwolnieniem refundacji wydatków udokumentowanych fakturą VAT. Wprowadzenie takiego zapisu doprowadzi do powstania bezprecedensowej sytuacji, w której pracodawcy oraz związki zarządzające funduszami związków zawodowych będą zmuszone do weryfikacji bardzo dużej liczby faktur, stanowiących podstawę do refundacji wydatków poniesionych przez pracowników. Jest to rozwiązanie niepotrzebnie zwiększające biurokrację. Ponadto, taki zapis może mieć charakter korupcjogenny i doprowadzić do handlu fakturami.

– Negatywnie oceniamy także – rekomendowane przez resort finansów – rozwiązanie polegające na zwolnieniu z podatku świadczeń gotówkowych. Proponowaliśmy wykluczenie zwolnienia z podatku jakiejkolwiek innej formy świadczeń, poza świadczeniami w naturze (w postaci rzeczowej lub usługi) i w postaci bonów. To gwarantowało, że zwalniane z podatku środki służyć będą pobudzeniu konsumpcji i ożywieniu gospodarki – uważa Adam Ambrozik.

Ponadto, projekt przewidywał, że zwolnienia dotyczyć będą tylko świadczeń pochodzących  z zakładowego funduszu socjalnego oraz funduszy związków zawodowych. Tym samym Minister Finansów przeczy własnemu postulatowi o konieczności uniknięcia uprzywilejowywania pewnej grupy pracowników. W otrzymanej przez KPP propozycji, minister proponował uprzywilejowanie pracowników pracujących w firmach posiadających zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co oznaczałoby dyskryminację pracowników małych i średnich firm. Na taką propozycję KPP nie wyrażała zgody, proponując objęcie zwolnieniem świadczeń rzeczowych – w tym bonów towarowych, pochodzących nie tylko ze środków zakładowego funduszu, czy funduszy związków zawodowych, ale także z innych funduszy pracodawcy. Tylko takie sformułowanie przepisu pozwoliłoby na realizację idei Pakietu antykryzysowego obejmującego także pracowników małych i średnich firm.

Postulaty KPP byłyby zrealizowane, gdyby wolne od podatku dochodowego były: wartość rzeczowych świadczeń, w tym bonów, talonów i innych znaków, otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków pracodawcy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Takie brzmienie art. 21 w ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, zaproponowała Konfederacja Pracodawców Polskich.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu