Raport tygodniowy Inwestycje.pl – Nowe struktury w ofertach banków

Instytucje finansowe poszerzają ofertę o kolejne produkty strukturyzowane. Proponują klientom inwestycję w złoto, metale przemysłowe, rośliny lub towary spożywcze. Dla zachęty „dorzucają” do struktury lokaty terminowe o oprocentowaniu wyższym niż standardowe. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych?

Depozyty

  1. Lokaty

AIG Bank Polska podniósł oprocentowanie 9- miesięcznych lokat terminowych Zysk+ i Direct+. Niezależnie od wysokości zdeponowanych wkładów wynosi ono 6,70% w skali roku (przed zmianą lokata Zysk+ gwarantowała 5,90% w ujęciu rocznym, a lokata Direct+ od 5,90% do 6,00% p.a.). Pozostałe stawki oprocentowania pozostają bez zmian. Minimalna kwota lokaty Zysk+ wynosi 1 tys. zł, a lokaty Direct+ 5 tys. zł. Założenie i prowadzenie rachunku jest nieodpłatne, nie ma konieczności zakładania ROR. Nowe oprocentowanie obowiązuje od 25 maja 2009 r.

27 maja Bank Millennium obniżył średnie oprocentowanie 12-miesięcznej Lokaty Progresywnej w PLN. W skali roku wynosi ono obecnie 4,56% (od 4,00% w pierwszym miesiącu oszczędzania do 8,00% w ostatnim, dwunastym miesiącu). Przed zmianą depozyt gwarantował średnio 5,65% w ujęciu rocznym (od 5,00% w pierwszym miesiącu do 10,00% w ostatnim).

Produkty strukturyzowane

Deutsche Bank PBC i TUnŻ EUROPA SA rozpoczęły drugą subskrypcję produktu strukturyzowanego z gwarancją kapitału – db Gwarancja – Multistrategia. Trzyletni produkt oferuje możliwość osiągania zysków w oparciu o 4 strategie inwestycyjne rynku: walut, surowców, akcji i stopy procentowej, niezależnie od aktualnie panującej koniunktury. Zapisów można dokonywać w oddziałach banku od 26 maja do 19 czerwca br. Minimalna wysokość składki wynosi 2 tys. zł, a opłata subskrypcyjna – 0,5%. Inwestorzy mogą też dokonać alokacji w db Gwarancję Multistrategia w opcji łączonej z depozytem w ramach rozwiązania db Duet Korzyści. To oferta łącząca w sobie 1-miesięczną lub 3-miesięczną nieodnawialną lokatę o stałym oprocentowaniu wynoszącym odpowiednio 10% dla lokaty 1M oraz 7 % dla lokaty 3M (co najwyżej 80% wkładu) oraz 3-letniego produktu db Gwarancja – Multistrategia (co najmniej 20% wkładu). Minimalna kwota dla tego rozwiązania wynosi 10 tys. zł. Z db Duet Korzyści mogą skorzystać wyłącznie posiadacze konta osobistego w Deutsche Bank PBC S.A. Oferta obowiązuje do 18 czerwca 2009 r.

Bank BPH rozpoczął subskrypcję lokaty inwestycyjnej „Podwójna Moc”, łączącej produkt inwestycyjny „Złoty Certyfikat” o stopie zwrotu uzależnionej od ceny złota z 12- miesięczną tradycyjną lokatą o stałym oprocentowaniu 7,00% w skali roku. W ramach produktu inwestycyjnego „Złoty Certyfikat” klienci mogą wybrać jedną z dwóch strategii inwestycyjnych. Złoty Certyfikat I oparty jest na bardziej konserwatywnej strategii, która gwarantuje inwestorom co najmniej 50- procentową partycypację w średnim wzroście cen złota w okresie 3 lat. Obserwacja poziomu ceny złota będzie przeprowadzana w każdym kolejnym kwartale przez cały okres trwania inwestycji. Stopa zwrotu z inwestycji zostanie obliczona na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich 12 obserwacji, przy uwzględnieniu wskaźnika partycypacji. Złoty Certyfikat II jest natomiast przeznaczony dla inwestorów akceptujących wyższy poziom ryzyka. W przypadku tej strategii inwestycyjnej obserwacja ceny złota jest przeprowadzana dwukrotnie – na początek i koniec inwestycji. Produkt daje możliwość partycypacji we wzroście cen złota na poziomie co najmniej 90% pod warunkiem, iż w trakcie trwania inwestycji cena złota nie przekroczy 180% wartości początkowej. Złoty Certyfikat posiada gwarancję zwrotu 100% zainwestowanych środków w dniu wykupu.

Detaliczne ramiona BRE Banku, mBank i MultiBank, rozpoczęły subskrypcje 18- miesięcznych produktów strukturyzowanych. Instrumentem bazowym lokat (Naturalnego Zysku w mBanku oraz Wulkanu Zysków w MultiBanku) jest koszyk indeksów: S&P GSCI Industrial Metals Index Excess Return – Bloomberg SPGCINP Index oraz S&P GSCI Agriculture Index Excess Return – Bloomberg SPGCAGP Index. Skupiają one zmiany cen metali przemysłowych (głównie miedź i aluminium) oraz towarów spożywczych i roślin przemysłowych (kukurydza, pszenica, soja, cukier, kakao, bawełna czy kawa). Strategia produktów daje możliwość zarabiania na wzroście wartości indeksów S&P GSCI. W okresie trwania lokaty zostaną przeprowadzone 2 obserwacje aktywa bazowego: w dniu rozpoczęcia lokaty strukturyzowanej (16.06.09.) w celu ustalenia wartości początkowej indeksów, oraz na dwa dni przed zakończeniem lokaty strukturyzowanej (14.12.09.) w celu poznania wartości końcowej indeksów. Obliczona na podstawie tych obserwacji 18- miesięczna stopa zwrotu z obu indeksów będzie stanowiła podstawę do określenia wysokości oprocentowania lokaty.

Minimalna kwota wpłaty wynosi: 1 tys. zł (w przypadku Naturalnego Zysku) lub 5 tys. zł (dla Wulkanu Zysków), a powierzony kapitał jest gwarantowany w 100%. Zapisy subskrypcyjne trwają od 26 maja do 15 czerwca 2009 r. (Naturalny Zysk) oraz od 28 maja do 15 czerwca br. (Wulkan Zysków). Klienci, którzy zainwestują w Wulkan Zysków, będą mogli dodatkowo ulokować środki na 3-miesięcznej lokacie terminowej z oprocentowaniem 7,00% w skali roku. Maksymalna kwota lokaty to równowartość 300% wartości środków ulokowanych na Lokacie Inwestycyjnej Wulkan Zysków.

Produkty kredytowe

Eurobank poszerzył ofertę o nowy kanał dystrybucji kredytów gotówkowych i od maja br. proponuje klientom kredyt online, dostępny przez internet. Możliwość złożenia wniosku kredytowego online dotyczy kredytów w wysokości pomiędzy 1 tys. zł a 60 tys. zł, z okresem spłaty pomiędzy 3 a 60 miesięcy. Klienci kredytu online mają dodatkowo możliwość skorzystania z ubezpieczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji życiowych.

Justyna Niedzielska

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu