Dobry kierunek zmian, ale…

Wczoraj (2.06.), Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. W projekcie uwzględniony został postulat zgłoszony przez Konfederację Pracodawców Polskich, dotyczący zakresu podmiotowego.

– Normy wsparcia, które nie są instrumentami pomocy finansowej ze środków publicznych, powinny być adresowane do wszystkich pracodawców, a jedynym ograniczeniem powinien być  2-letni czas ich obowiązywania – powiedział prezydent KPP, Andrzej Malinowski. Przyjęta dzisiaj ustawa zawiera część rozwiązań wynegocjowanych przez rząd z partnerami w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, które są odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze w Polsce.

Ustawa przewiduje rozwiązania, które pomogą wesprzeć finansowo firmy ze środków publicznych i uelastycznić czas pracy. Przedsiębiorcy, którzy porozumieją się z pracownikami i obniżą wymiar czasu pracy, będą mogli uzyskać wsparcie na finansowanie postojów lub szkolenie pracowników. Proponowane rozwiązania umożliwią pracodawcom ubieganie się o pomoc państwa w kompensowaniu pracownikom utraty części wynagrodzenia w wyniku redukcji wymiaru czasu pracy.

– Bardzo ważne są propozycje, umożliwiające przedłużenie okresu rozliczeniowego, ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika, obniżanie wymiaru czasu pracy, a także ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony – uważa prezydent KPP.

Zdaniem Konfederacji, zaproponowane w projekcie kryterium 30 proc. spadku obrotu gospodarczego, jako jedna z przesłanek kwalifikujących pracodawcę do otrzymania wsparcia, jest zbyt wysokie. W wielu firmach, szczególnie produkcyjnych, taki spadek oznacza faktyczną upadłość. Jest to również jednoznaczne z tym, że firmy które mają kłopoty i porozumiały się z pracownikami w kwestii obniżenia wymiaru czasu pracy, nie otrzymają wsparcia.

KPP krytycznie ocenia zapis mówiący o tym, że pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez niego świadczeń określonych w projekcie, a także w okresie 12 miesięcy przypadających bezpośrednio po okresie pobierania tych świadczeń. Istnieje obawa, że w dobie kryzysu firmy nie będą w stanie podjąć się takich zobowiązań.

– Negatywnie oceniamy propozycję wyłączenia ze wsparcia finansowego firm, które otrzymały pomoc publiczną ze środków Funduszu Pracy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – dodaje A. Malinowski. – Nie widzimy powodów, dla których firmy te miałby być pozbawione możliwości wsparcia dla podejmowanych działań.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu