Wznowienie konkursu dla Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/9.3/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.3, Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki przyczyniające się do zwiększenia uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację rynku pracy. Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

– kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy;

– kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych;

– programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji);

– usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy;

– wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego, w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:

  • monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
  • podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
  • rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10 513 571 PLN.

Konkurs ma charakter otwarty co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły od dnia wznowienia tj. od 25 maja 2009 r. do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dany konkurs lub do dnia 31 grudnia 2009 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tj. od godz. 8:00 do godz.16:00. Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Punkt Informacyjny PO KL, 90-051 Łódź, ul. Roosevelta 15. Wnioski można również wysyłać przesyłką kurierską lub pocztą na adres Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, w Punkcie Informacyjnym w Łodzi, ul. Roosevelta 15, oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, tel. (42) 663 33 92, e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu