FOB rozpoczyna współpracę z Ministerstwem Gospodarki i World Business Council for Sustainable Development

W czwartek 28 maja nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w zakresie tworzenia platformy i współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Ministerstwo Gospodarki jest główną instytucją rządową prowadzącą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności ukierunkowanych na osiąganie celów gospodarki niskoemisyjnej i efektywnie wykorzystującej zasoby środowiska. Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Forum Odpowiedzialnego Biznesu umożliwi wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorami  m.in. w zakresie promowania zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) to wiodąca, światowa organizacja zajmująca się wspieraniem zrównoważonego rozwoju, na czele której stoją CEOs największych firm świata. WBCSD stanowi dla około 200 przedsiębiorstw z ponad 35 krajów platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju. WBCSD wspiera także dialog światowego biznesu z rządami, organizacjami pozarządowymi  i międzyrządowymi. Organizacja współpracuje z siecią około 55 narodowych i regionalnych partnerów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie jedynym przedstawicielem WBCSD w Polsce.

Zrównoważony rozwój to proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. Podstawą zrównoważonego rozwoju jest integracja działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej.

Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, wielu ludzi ma na myśli przede wszystkim działania podejmowane na rzecz środowiska. Termin ten oznacza jednak nie tylko środowiskowy, ale też społeczny wpływ biznesu na otoczenie – zwiększanie spójności społecznej dzięki wzrostowi gospodarczemu, czy wspieranie innowacji i przedsiębiorczości. Tylko wspólne działania rządu, firm i organizacji pozarządowych, stwarzają możliwość skutecznego promowania i rozwoju tej idei – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju powinna być kontynuowana bez względu na obecną sytuację gospodarczą na świecie. Kryzys uświadomił globalnemu społeczeństwu, że nie może ono dłużej rozwijać się na dotychczas obowiązujących zasadach, a konieczne jest ustanowienie nowego porządku świata zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy obecnie świadkami początków tworzenia się gospodarki niskowęglowej. Myśląc  o przyszłości w perspektywie roku 2050, wiemy, że przejście w kierunku bardziej zrównoważonego świata będzie ogromnym wyzwaniem. Proces ten będzie wymagać innowacyjnych rozwiązań i nowego sposobu myślenia, ale również zdefiniuje cały zestaw nowych szans dla biznesu – powiedział Björn Stigson, prezes WBCSD.

Podpisanie porozumień o współpracy odbyło się w trakcie spotkania poświęconego wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem 28 maja br., o godz. 11.00, w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8, w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać dyskusji panelowej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju dla Polski w najbliższych latach”. Na spotkanie przybyli przedstawicieli rządu oraz firm partnerskich FOB i WBCSD.

Gośćmi specjalnymi byli:

  1. Björn Stigson – Prezes World Business Council for Sustainable Development
  2. Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
  3. prof. Witold Orłowski – główny ekonomista PricewaterhouseCoopers
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu