Znaczenie rynków hurtowych w Polsce i na świecie

Rola i miejsce rynków hurtowych w gospodarce polskiej i światowej – to temat przewodni spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe, które odbyło się 27 maja 2009 roku w Warszawie. Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe powstało w 2003 roku w celu rozwiązywania powstałych problemów związanych z rozwojem i koordynacją rynków hurtowych w Polsce. W jego skład wchodzi obecnie 28 rolno-spożywczych rynków hurtowych.

SPRH reprezentuje interesy zrzeszonych rynków wobec organów administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucji zewnętrznych. Prowadzi działania na rzecz tworzenia stosownego ustawodawstwa, trwałych podstaw prawnych,  ekonomicznych, promocyjnych i organizacyjnych dla umocnienia ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej. SPRH dba te o to aby rynki hurtowe funkcjonowały jako nowoczesna platforma biznesowa dla producentów żywności oraz gospodarstw rolnych. Zapewniając tym samym dostęp do niezbędnych usług dodatkowych, tj: szkolenia, spotkania, seminaria dotyczące problematyki sektora rolno-spożywczego. SPRH jest członkiem World Union of Wholesale Markets (WUWM), gdzie reprezentuje Polskę i czynnie uczestniczy w pracach Rady Dyrektorów. Na spotkaniu 27 maja 2009 roku, Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe reprezentowali:

1. Grzegorz Hempowicz – Prezes Zarządu SPRH oraz Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej w Poznaniu.
2. Zenon Daniłowski – wiceprezes SPRH oraz Prezes Praskiej Giełdy Spożywczej Agrotechnika S.A..
3. Mirosław Mazuruk- Prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach.
4. Cezary Kołota – Prezes Łódzkiego Rynku Hurtowego Zjazdowa” S.A.

Podczas spotkania poruszono bardzo istotne pod względem gospodarczym i ekonomicznym zagadnienia. Omówiono kwestie dotyczące roli rynków hurtowych w gospodarce światowej i krajowej,  sytuacji na polskich rynkach. „Usytuowanie rynków hurtowych w obrębie wielkich aglomeracji miejskich wiąże się z dużym popytem konsumpcyjnym zgłaszanym przez zlokalizowane tam placówki handlu detalicznego. Rynki hurtowe integrują klientów w wielkiej skali zarówno pod względem liczby podmiotów, jak i realizowanego wolumenu sprzedaży” – powiedział Prezes Daniłowski.

„Sklepy osiedlowe, bary, punkty gastronomiczne nie posiadają du ej powierzchni magazynowej, w związku z czym są zmuszone codziennego zaopatrywania się w świeże produkty. Gdyby rynki hurtowe znajdowały się daleko od aglomeracji, osoby potrzebujące codziennie świeżej żywności nie miałyby gdzie się zaopatrywać lub robiłyby to bardzo rzadko” – dodał Prezes Daniłowski prezentując zagadnienia związane z sytuacją na polskich rynkach hurtowych oraz ich usytuowaniem w obrębie wielkich aglomeracji miejskich.

Światowe i krajowe trendy panujące na rynkach hurtowych to zagadnienie poruszone na spotkaniu i omówione przez Prezesa Grzegorza Hempowicza. W trakcie wystąpienia Prezes opowiedział o konferencji Światowej Organizacji Rynków Hurtowych (World Union of Wholesale Markets (WUWM)),, która odbyła się w dniach 19-22 maja, 2009 r., w Pradze.  „Tematyka Konferencji obejmowała bardzo wa ne zagadnienia dotyczące harmonizacji Europejskiej Legislacji rynków hurtowych, konieczności zmian w definicji i wprowadzenia numeru PKD dla rynku hurtowego. Dyskutowaliśmy o relokacji i  modernizacji rynku, a tak e o perspektywach dla Rynku Europy Środkowej i Wschodniej” – powiedział Prezes Hempowicz, podsumowując Konferencję.

Ekonomiczne aspekty finansowania rynków hurtowych w Polsce na przykładzie Rynku Hurtowego Broniszach zaprezentował Prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach – Mirosław Mazuruk. Budowa rynków hurtowych w Polsce została zainicjowana przez dwa programy rządowe. Pierwszym programem był rozpoczęty w 1994 roku przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej „Program organizacji rynków hurtowych i giełd towarowych do 2000 roku”. Kontynuacją programu był kolejny „Rządowy program budowy i rozwoju rynków hurtowych – II Etap” z 2001 roku.

„Programy rządowe były zainspirowane koniecznością dostosowania obrotu artykułami rolno-spożywczymi do warunków i zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.  Handel ywnością musi podlegać takim samym regułom jak inne bran e. Polscy producenci i handlowcy muszą mieć możliwość prowadzenia działalności w warunkach gwarantujących konsumentom bezpieczny obrót żywnością, i właśnie to robimy” powiedział Prezes WRSRH w Broniszach – Mirosław Mazuruk. „ Dziś możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane i będziemy się dalej rozwijać” – dodał Prezes Mazuruk.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu