Liczba akcji sprzedanych w ofercie prywatnej

Zarząd Spółki IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarto transakcje sprzedaży Akcji oferowanych w ramach Oferty Prywatnej, o której informacja zamieszczona została w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 maja br. („Prospekt”).

W wyniku ww. transakcji sprzedane zostały wszystkie oferowane Akcje w liczbie zgodnej z informacją zamieszczoną w Prospekcie tj. 5.249.997 Akcji stanowiących 18,38% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednostkowa cena ww. akcji ustalona została w wysokości 5 zł, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2009 z dnia 20 maja br.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu