Wznowienie konkursu dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/9.2/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.2, Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki przyczyniające się do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służących podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy;
 • programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
 • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych,
 • efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej potrzeb do lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących),
 • współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki),
 • wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 668 125 PLN.

Konkurs ma charakter otwarty co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły od dnia wznowienia tj. od 18 maja 2009 r. do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dany konkurs lub do dnia 31 grudnia 2009 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tj. od godz. 8:00 do godz.16:00. Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Punkt Informacyjny PO KL, 90-051 Łódź, ul. Roosevelta 15. Wnioski można również wysyłać przesyłką kurierską lub pocztą na adres Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, w Punkcie Informacyjnym w Łodzi, ul. Roosevelta 15, oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, tel. (42) 663 33 92, e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu