Przetwarzanie danych osobowych – korzystne dla pracodawców zmiany w kodeksie pracy

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się z prośbą do Konfederacji Pracodawców Polskich o zaopiniowanie zmian w artykule 221 Kodeksu pracy, który dotyczy przetwarzania danych osobowych w sektorze zatrudnienia.

-Zgodnie z tym zapisem, pracodawca będzie miał prawo zażądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących oprócz imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia również innych danych osobowych (w tym imion i nazwisk dzieci pracownika) oraz numeru PESEL. Zdaniem KPP, rozszerzenie katalogu danych osobowych, o które może ubiegać się pracodawca, jest uzasadnione. Swoje postulaty zmian w kodeksie pracy KPP zawarła w wysłanym 15 maja br. stanowisku do GIODO, deklarując jednocześnie chęć współpracy w celu uzgodnienia stosownych zmian w prawie.

Inwestycje w kapitał ludzki, obok rozwoju technologicznego i angażowania się w badania naukowe, są czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływa na podnoszenie atrakcyjności i wydajność firm. Coraz większa konkurencyjność na rynku zmusza do coraz większej elastyczności przedsiębiorstw także w obszarze związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Tym samym inwestycje w kapitał ludzki, choć są opłacalne, ponieważ podnoszą kwalifikacje pracowników, to koszty, jakie musi ponieść pracodawca w tym celu, są coraz wyższe – Bardzo często jest tak, że pracownicy pomimo, iż posiadają kompetencje i umiejętności w danym zawodzie, to jednak nie wykonują zadań z pełnym wykorzystaniem potencjału, gdyż styl pracy oraz predyspozycje psychologiczne wraz z preferencjami nie są dopasowane do nakładanych nań zadań – uważa ekspert KPP Henryk Michałowicz. Nowoczesne badania psychotechniczne, psychologiczne i socjologiczne w warunkach coraz silniejszej konkurencji rynkowej mogą się okazać niezbędne do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki takim badaniom można w efektywny sposób poprawić system zarządzania personelem, współpracę między zespołami oraz wpłynąć na określenie ścieżek kariery zatrudnionych w firmie osób.

Konfederacja Pracodawców Polskich, zwróciła się do swoich członków o opinię w sprawie ewentualnych zmian w art. 22 1 Kodeksu .pracy. dotyczących przetwarzania danych osobowych w sektorze zatrudnienia. Pracodawcy wskazali na konieczność uregulowania kwestii związanej z zasadami wewnętrznego systemu informowania o występowaniu nieprawidłowości w firmie (whistle – blowing scheme). Wątpliwości budzą zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych obowiązki związane z przetwarzaniem danych pracownika, który stał się obiektem systemu whistle – blowing. Zbyt wczesne poinformowanie osoby, wobec której powstało podejrzenie o niedopełnienie obowiązków lub popełnieniu przestępstwa, stanowiłoby ryzyko dla procedur wyjaśniających okoliczności tego zdarzenia. KPP proponuje zmianę w ustawie o ochronnie danych osobowych, polegającą na opóźnieniu obowiązku informowania osoby, której dane osobowe są przetwarzane, aż do czasu ustania zagrożenia paraliżu procesu dochodzenia prawdy w tym systemie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu