Comarch odnotował w pierwszym kwartale wzrost przychodów ze sprzedaży

W pierwszym kwartale 2009 roku Grupa Comarch osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 159,7 miliona złotych, przewyższające przychody z analogicznego okresu 2008 roku o 44,7 procent.

Znaczący wzrost przychodów w opisywanym okresie to wynik wysokich przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych oraz konsolidacji przychodów Grupy SoftM, nad którą Grupa Comarch przejęła kontrolę w czwartym kwartale 2008 roku.W wyniku konsolidacji Grupy SoftM przychody ze sprzedaży Grupy Comarch w pierwszym kwartale 2009 roku wzrosły o 46 milionów złotych. Po raz pierwszy ponad połowa przychodów ze sprzedaży Grupy pochodziła z rynków zagranicznych.

Sprzedaż zagraniczna wyniosła w pierwszym kwartale 2009 roku 85,7 miliona złotych i wzrosła o o 60,8 miliona złotych, czyli o 244,9 procent w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 roku. Jej udział w sprzedaży ogółem przekroczył poziom 53 procent wobec 22,5 procent w ubiegłym roku.

Struktura rodzajowa przychodów w pierwszym kwartale 2009 roku nie uległa znaczącym zmianom w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 roku. Sprzedaż usług i oprogramowania własnego Comarch w pierwszym kwartale 2009 roku była o 47,1 miliona złotych, czyli o 51,5 procent wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Równocześnie nastąpił wzrost sprzedaży oprogramowania obcego i sprzętu komputerowego o 2,1 miliona złotych (12,4 procent).

W pierwszym kwartale 2009 roku bardzo istotnie wzrosła sprzedaż do odbiorców z sektora telekomunikacja, media, IT (wzrost o 78,3 procent w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008 roku), a także do sektora przemysł i utilities oraz do sektora MSP w Polsce.

– Struktura przychodów pokazuje, iż sprzedaż Grupy Comarch jest dobrze zdywersyfikowana i Grupa nie jest uzależniona od pojedynczego sektora, klienta czy sprzedawanego produktu. Taka struktura przychodów znacząco redukuje ryzyko działalności operacyjnej, związane z możliwymi wahaniami koniunktury w poszczególnych sektorach w danym roku – komentuje Janusz Filipiak, Prezes Comarch SA.

Grupa odnotowała w pierwszym kwartale 2009 ujemny wynik finansowy (2,9 miliona złotych straty operacyjnej przypadającej na akcjonariuszy), jest to głównie efektem ponoszenia znacznych kosztów rozwoju działalności zagranicznej oraz inwestycji w nowe przedsięwzięcia informatyczne w ramach CCF FIZ.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu