Wyniki finansowe grupy ERBUD w I kw. 2009 r.: ponad 50% wzrost zysku netto pomimo spowolnienia w branży budowlanej

Tagi:

W I kw. 2009 r. zysk netto Grupy Erbud wzrósł o ponad 52% r/r i osiągnął poziom 12,3 mln zł. Marża netto Grupy wyniosła 7,6% wobec 3,5% w I kw. 2008 r.

SPADEK przychodów zgodnie z oczekiwaniem

W I kw. 2009 r. Grupa Erbud osiągnęła przychody na poziomie 162,4 mln zł, spadek o 30% r/r. Spadek przychodów spółki jest konsekwencją świadomej polityki Zarządu w obliczu spowolnienia na rynku budowlanym. Spółka buduje portfel zamówień w oparciu o określone kryteria rentowności realizowanych kontraktów. Priorytetem Zarządu w bieżącym roku jest utrzymanie poziomu rentowności Grupy z 2008 r. pomimo silnej presji cenowej na rynku budowlanym.

Począwszy od II poł. 2008 r. Zarząd obserwuje zwiększone zainteresowanie usługami Grupy na rynkach zagranicznych. W I kw. 2009 r. spółka zanotowała ponad dwukrotny wzrost sprzedaży za granicą do poziomu 63 mln tys. zł wobec 27 mln zł w I kw. 2008 r. Portfel zamówień zagranicznych Grupy na koniec marca wyniósł 84,3 mln zł.

W br. Grupa umocniła swoją pozycję w perspektywicznych segmentach rynku: budownictwo komercyjnie i energetyczne:

  • W okresie styczeń – kwiecień 2009 r. Grupa podpisała kolejne 3 kontrakty na budowę centrów handlowych. W portfelu zleceń Grupy w latach 2008 -2010 znalazło się 8 projektów komercyjnych.
  • W lutym br. spółka zależna Grupy podpisała umowę na realizację stanu surowego elektrowni w Niemczech. To już 5 kontrakt Grupy w segmencie energetycznym rynku budowlanego.

Skokowy wzrost rentowności operacyjnej i netto

W I kw. 2009 r. EBIT Grupy wyniósł 16,6 mln zł, wzrost 28% r/r, a marża EBIT osiągnęła poziom 10,2% wobec 5,5% w I kw. 2008 r.

Zysk netto Grupy wyniósł w I kw. 2009 r. 12,3 mln zł, wobec w 8,1 mln zł zysku w I kw. 2008 r. Marża netto Grupy wyniosła 7,6% wobec 3,5% w analogicznym okresie 2008 r.

Wzrost rentowności Grupy Erbud jest efektem konsekwentnej realizacji strategii efektywności organizacyjnej i koncentracji na projektach gwarantujących osiąganie satysfakcjonujących poziomów marży.

Stabilne perspektywy wzrostu w 2009 r.

W I kw. 2009 r. Grupa Erbud podpisała w sumie 26 kontraktów na łączną kwotę 279,4 mln zł wobec 6 kontraktów na kwotę 138 mln zł podpisanych w analogicznym okresie 2008 r.

Grupa wkroczyła w II kw. 2009 r. z portfelem zamówień o wartości 746 mln zł. Większość projektów jest aktualnie realizowanych w segmencie infrastruktury i budownictwa inżynieryjno-drogowego. W kwietniu br. Spółka została wybrana w przetargu publicznym do realizacji kontraktu na budowę szpitala Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku o wartości ok. 192 mln zł. W związku z oddaleniem skarg firm ubiegających się o kontrakt, w chwili obecnej nie istnieją już żadne przeciwwskazania natury prawnej do podpisania umowy na roboty budowlane. Zarząd ma nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni podpisze powyższy kontrakt.

Na koniec marca 2009 r. spółka miała złożone ważne oferty na łączną kwotę ok. 3,2 mld zł, głównie projekty w obszarze budownictwa komercyjnego, infrastrukturalnego i inżynieryjno-drogowego.

Rosnący poziom portfela zleceń, kontrakty o satysfakcjonujących poziomach marży i gwarancji finansowania pozwalają patrzeć z optymizmem na wyniki finansowe Grupy w ujęciu rocznym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu