UniAkcje Polska 2012 – jeden subfundusz, siła dwóch

UniAkcje Polska 201215 maja 2009 r. Union Investment TFI rozpoczął proces łączenia dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach UniFundusze FIO. Funduszem przejmującym jest UniAkcje Polska 2012, natomiast przejmowanym UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa.

Towarzystwo zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu UniSektor Nieruchomośc: Nowa Europa w dniu 22 czerwca 2009 r. Następnego dnia uczestnikom posiadającym jednostki uczestnictwa w subfunduszu przejmowanym, w sposób automatyczny i bez opłat, zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa subfunduszu UniAkcje Polska 2012. Union Investment TFI nie będzie także pobierało opłat manipulacyjnych za ewentualne odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego w okresie od 15 maja do 22 czerwca 2009 r. oraz za konwersję i zamianę jednostek z subfunduszu UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa dokonaną w ramach połączenia.

– Subfundusz UniAkcje Polska 2012 i UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa prowadzą podobną politykę inwestycyjną, polegającą na inwestowaniu części aktywów w akcje polskich spółek z branży budowlanej, produkujących materialy budowlane i konstrukcje.  Dzięki temu subfundusz przejmujący będzie częściowo kontynuował politykę subfunduszu przejmowanego – mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI. – Atutem planowanego połączenia jest także to, że UniAkcje Polska 2012 dodatkowo inwestuje w spółki z innych branż, które będą czerpać zyski z  organizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w 2012 roku. Dodatkowo planowane jest poszerzenie spektrum inwestycyjnego subfunduszu UniAkcje Polska 2012 o spółki z sektora nieruchomościowego. Połączenie aktywów obu funduszy zwiększy potencjał inwestycyjny wzmocnionego dzięki tej operacji subfunduszu – dodaje Zbigniew Jakubowski.

Proces łączenia subfunduszy dotyczy zarówno jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestników na rejestrach zwykłych i wspólnych rejestrach małżeńskich, jak również w planach oszczędzania (PO) i pracowniczych programach emerytalnych (PPE).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu