Europejski Model Społeczny

„Państwo opiekuńcze a kryzys. Przyszłość Europejskiego Modelu Społecznego” – taki tytuł nosiła debata, która odbyła się 13 maja 2009 r. w Warszawie. Debata była połączona z promocją książki zatytułowanej Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, napisanej przez zespół autorów pod kierunkiem naukowym prof. Dariusza K. Rosatiego, wydanej nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. W dyskusji panelowej obok prof. Dariusza K. Rosatiego wzięli udział profesorowie: Stanisław Gomułka, Jerzy Osiatyński i Witold M. Orłowski, a debatę poprowadził redaktor Jacek Żakowski. Temat debaty wywołał ożywioną dyskusję wśród uczestników. Głos zabierali m.in.: prof. Marek Góra, prof. Tadeusz Szumlicz, Ryszard Petru, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak. Główne wątki dyskusji dotyczyły zagadnień poruszonych w książce Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość.

Europejski Model Społeczny (EMS) to rozbudowany zestaw celów i instrumentów polityki społecznej realizowanej w państwach europejskich po II wojnie światowej. EMS oparty na takich wartościach, jak: solidarność, spójność społeczna, równość szans, obejmuje przede wszystkim rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, politykę podatkową oraz dostarczanie dóbr publicznych (edukacja, zdrowie). Tym właśnie zagadnieniom są poświęcone kolejne rozdziały książki. Autorzy próbują odpowiedzieć w niej na ważkie pytania, m.in. o to, jakie są przyczyny trudności, które przeżywają obecnie państwa europejskie, czy są one wynikiem jednorazowych czy przejściowych szoków, czy EMS ma szanse przetrwać i dalej się rozwijać, a także jak reformować finanse publiczne, rynki pracy, systemy emerytalne i opieki zdrowotnej oraz systemy podatkowe, aby Europa odzyskała wysoką dynamikę rozwoju.

W książce opisano doświadczenia krajów UE związane z różnymi obszarami polityki społecznej, przedstawiono ich rozwój oraz propozycje zmian.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu