Radni przyjęli stanowisko w sprawie „Korczaka”

Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął dziś (12 maja) stanowisko w sprawie Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi. Wśród 31 obecnych na sali radnych, 17 opowiedziało się za przyjęciem stanowiska. Nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Część radnych nie wzięła udziału w głosowaniu.

Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie  Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi

Sejmik Województwa Łódzkiego, mając na uwadze potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców Łodzi i regionu, dotychczasowe działania Zarządu Województwa Łódzkiego, oraz wnioski Komisji Doraźnej Sejmiku Województwa Łódzkiego ds. analizy sytuacji organizacyjno-finansowej oraz propozycji rozwoju i dalszego funkcjonowania Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Łodzi, stoi na stanowisku, że Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka powinien funkcjonować jako odrębna placówka. Jednocześnie uznaje, że decyzja Zarządu Województwa Łódzkiego, poparta pozytywną opinią Wojewody Łódzkiego z 2003 roku, o połączeniu placówki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika była błędem i przyczyniła się do pogorszenia sytuacji ośrodka, a także osłabienia kondycji finansowej szpitala im. Kopernika.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sejmik Województwa Łódzkiego zobowiązuje Zarząd Województwa Łódzkiego do podjęcia następujących działań:

1. Wydzielenie ze struktur Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka i docelowo utworzenie z niego samodzielnej jednostki.
2. Określenie koncepcji funkcjonalno użytkowej, nowej placówki na podstawie inwentaryzacji obiektów i ustalonego „Bilansu potrzeb pediatrycznych” przygotowanych w 2008 roku przez Zespół Roboczy powołany przez Zarząd WŁ.
3. Nawiązanie ścisłej współpracy z samorządem miasta Łodzi w zakresie finansowania modernizacji placówki.
4. Podjęcie współpracy z władzami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celu rozszerzenia usług pediatrycznych dla mieszkańców Łodzi i regionu.
5. Rozpoczęcie w ciągu miesiąca procedury przetargowej, która wyłoni projekt modernizacji ośrodka.
6. Po przyjęciu przez Sejmik koncepcji, o której mowa w punkcie 2, opracowany zostanie niezwłocznie harmonogram rzeczowo-finansowy.

Pamiętając o woli fundatorów szpitala im. Anny Marii oraz stuletniej tradycji placówki w zakresie lecznictwa pediatrycznego, Sejmik Województwa Łódzkiego ma nadzieję, że nowy szpital będzie spełniał najwyższe standardy europejskie i nadal z powodzeniem służył najmłodszym mieszkańcom Łodzi i Województwa.

Wydział Informacji I Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu