Cyfrowy Polsat poprawia wyniki

Cyfrowy Polsat SA, największa płatna cyfrowa platforma satelitarna w Polsce, ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2009 r. Prezentowane dane finansowe przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).

Najważniejsze wydarzenia I kw. 2009 r. w porównaniu do I kw. 2008 r.:

 • Liczba nowo zawartych umów była o 14% wyższa,
 • Liczba abonentów płatnej telewizji wzrosła o 28% do 2.802 tys. z 2.187 tys. w marcu 2008 r.,
 • Średni przychód na abonenta Pakietu Familijnego wzrósł o 8% do 40,20 zł;
 • Przychody wzrosły o 35% do 337 mln zł;
 • Zysk  EBITDA wzrósł o 6% do 94 mln zł; a skorygowany zysk EBITDA* wynosi 124 mln zł,
 • Zysk netto wzrósł o 14% do 73 mln zł;
 • Liczba użytkowników MVNO na dzień 31 marca 2009 r. wyniosła 50 tys.

– Pierwszy kwartał br. po bardzo dobrym zeszłym roku umocnił nas na pozycji lidera i jednocześnie utwierdził, że obrana przez nas strategia jest właściwa w czasach spowolnienia gospodarczego. Dowodem na to jest fakt, że liczba nowo podpisanych umów w pierwszym kwartale 2009 r. była o 14% wyższa niż w pierwszych trzech miesiącach 2008 r. Na dzień 31 marca br. liczba polskich gospodarstw domowych oglądających telewizję (zarówno płatną, jak i bezpłatną) za pośrednictwem dekoderów Cyfrowego Polsatu wynosiła 3,19 miliona. Co istotne, nie tylko zwiększamy liczbę naszych abonentów, ale także budujemy ich wartość, o czym świadczy 8-proc. wzrost ARPU pakietu Familijnego, spowodowany znaczącym wzrostem liczby abonentów pakietów premiowych oraz kanałów HD. – komentuje Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu.

– Między innymi dzięki tym czynnikom przychody pierwszego kwartału, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wzrosły o 35%, a zysk o 14%. Pozwala nam to ze spokojem rozpatrywać realizację naszej strategii w przyszłości, której jednym z założeń jest budowa operatora multiplay – dodaje.

* Zysk EBITDA skorygowany o wpływ osłabienia złotego na koszty denominowane w walutach obcych.

Podsumowanie działalności operacyjnej

Baza abonentów usług płatnej platformy cyfrowej

Liczba nowo zawartych umów była o 14 % wyższa niż w analogicznym okresie 2008 roku. Wzrost ten wynika z przedłużenia do połowy lutego 2009 roku ofert promocyjnych obowiązujących w IV kwartale 2008 roku.

Na dzień 31 marca 2009 roku z  naszych usług korzystało 2.802.056 abonentów, 28,1% więcej niż po pierwszym kwartale 2008 roku, kiedy posiadaliśmy 2.187.230 abonentów. Liczba abonentów Pakietu Familijnego wzrosła o  20,7% do 2.311.321 i stanowiła 83% całej bazy abonentów, zaś liczba klientów Pakietu Mini i Mini Max wzrosła o 79,8% do 490.735 abonentów, co stanowiło 17% całej bazy abonentów. Wzrost bazy abonentów zawdzięczamy wzrostowi pozyskanych abonentów brutto, co zostało częściowo skompensowane wyższym współczynnikiem odpływu abonentów.

Średni miesięczny przychód na abonenta wzrósł o 3,1% do 34,9 zł  z 33,8 zł w analogicznym okresie 2008 roku. Średni miesięczny przychód na abonenta Pakietu Familijnego wzrósł o 7,8% do 40,2 zł z 37,3 zł w analogicznym okresie 2008 roku. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby abonentów poza okresem podstawowym umowy, wzrostu liczby abonentów pakietów premiowych, podwyżki cen opłaty abonamentowej realizowanej od 1 stycznia 2008 roku (wyższej ceny płaconej przez abonentów, którzy po 1 stycznia 2008 roku wyszli poza okres podstawowy umowy) oraz zaliczenia do ARPU wyższych jednorazowych opłat aktywacyjnych pobieranych przy zawarciu umów na udostępnienia dekodera. Wzrost ten został częściowo zniwelowany przez niższe ARPU rozpoznane od abonentów pozyskanych w trakcie czwartego kwartału 2008 roku oraz stycznia i połowy lutego 2009 roku, kiedy to oferowaliśmy abonentom sześciomiesięczny okres promocyjny, w którym nie wnosili oni opłat abonamentowych.

Podsumowanie wyników finansowych

Porównanie wyników I kw. 2009 r. do I kw. 2008 r. (wszystkie dane finansowe są niebadane)

Przychody z działalności operacyjnej

Nasze przychody z działalności operacyjnej wzrosły o 35,4% do 337 mln zł z 249 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku.  Wzrost ten w głównej mierze zawdzięczamy (i) wzrostowi przychodów z opłat abonamentowych DTH o 34,0% do 290 mln zł z 217 mln zł, głównie w wyniku wzrostu średniookresowej liczby abonentów o 30% i wzrostu średniego miesięcznego przychodu na abonenta o 3,1% oraz (ii) wzrostowi pozostałych przychodów operacyjnych do 29 mln zł z 6 mln zł głównie w wyniku (a) wzrostu zmiany stanu produktów o 13 mln zł, (b) rozpoznania przychodów z tytułu najmu lokali i urządzeń, wynikającego z wynajmu powierzchni biurowej oraz stanowisk call center oraz (c) wzrostu przychodów z tytułu odszkodowania od Nagravision związanego z wymianą kart do dekoderów i dekoderów o 4 mln zł. Wzrost ten został częściowo zrównoważony przez spadek przychodów ze sprzedaży zestawów odbiorczych i telefonów o 41,8% do 12 mln zł z 21 mln zł, głównie w wyniku niższej liczby sprzedanych zestawów odbiorczych, wynikającej ze wzrostu udziału udostępnionych zestawów odbiorczych w liczbie nowo zawartych umów na świadczenie usług DTH w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku.

Koszty działalności operacyjnej

Nasze koszty działalności operacyjnej wzrosły o 52,2% do 252 mln zł z 165 mln w analogicznym okresie 2008 roku. Wzrost ten w głównej mierze wynikał ze (i)  wzrostu kosztu licencji programowych o 92,6% do 98 mln zł z 51 mln zł, głównie w wyniku osłabienia się złotego wobec euro i dolara amerykańskiego, wzrostu średniej liczby abonentów i wzrostu liczby abonentów pakietów premiowych, takich jak HBO, Cinemax i kanałów HD, (ii) wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych o 198,9% do 42 mln zł z 14 mln zł, głównie w wyniku wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem i wsparciem technicznym systemów informatycznych przeznaczonych na potrzeby usług telekomunikacyjnych oraz rozbudową istniejących systemów informatycznych, wzrostu kosztów zużycia materiałów i energii, w których zawarte zostały również koszty związane z wytworzeniem własnych dekoderów, wzrostu kosztu kart wydanych z udostępnionymi zestawami odbiorczymi oraz utworzenia odpisów aktualizujących wartość środków trwałych i zapasów, jak również wartość należności, (iii) wzrostu kosztów dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta o 29,0% do 49 mln zł z 38 mln zł głównie w wyniku wzrostu o 10 mln zł kosztów call center, wynikających głównie ze wzrostu bazy abonentów, wprowadzenia programów utrzymaniowych oraz zmiany systemu rozliczania się za usługi call center, wzrostu kosztów marketingu o 2 mln zł w wyniku kampanii promocyjnych usług DTH oraz wzrostu o 2 mln zł prowizji dla dystrybutorów, (iv) wzrostu wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które wzrosły o 58,4% do 16 mln zł z 10 mln zł, głównie w wyniku wzrostu średniookresowej liczby etatów do 530 z 373, wynikającego z naszego rozwoju organicznego, uruchomienia fabryki dekoderów, rozpoczęcia świadczenia usług MVNO, jak również z jednocyfrowego wzrostu średniego wynagrodzenia podstawowego w porównywanych okresach (v) wzrostu kosztów przesyłu sygnału, który wynika głównie ze wzrostu liczby abonentów, oraz z (vi) osłabienia złotego wobec euro. Wzrosty te zostały częściowo zrównoważone przez spadek kosztu własnego sprzedanych zestawów odbiorczych i telefonów, głównie w wyniku spadku liczby sprzedanych zestawów odbiorczych, na rzecz wzrostu udziału udostępnionych zestawów odbiorczych, które są amortyzowane, a nie jednorazowo odnoszone w koszty. Dodatkowo z uwagi na prezentację rachunku wyników Grupy w układzie kalkulacyjnym, koszty związane z wyprodukowaniem dekoderów zostały ujęte w poszczególnych pozycjach kosztów rodzajowych. Na koszty te składają się głównie koszty zużycia materiałów i energii oraz koszty wynagrodzeń. W pozycji koszt własny sprzedanych zestawów odbiorczych i telefonów wykazany jest jedynie koszt sprzedanych zestawów odbiorczych i telefonów, które zakupiliśmy od podmiotów zewnętrznych. Całkowity koszt sprzedanych zestawów odbiorczych i telefonów wynosił zatem 20 mln zł w porównaniu do 32 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku.

Zysk netto

Nasz zysk netto wzrósł o 13,5% do 73 mln zł w porównaniu do 64 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku w wyniku wzrostu zysku brutto.

EBITDA

Zysk EBITDA wzrósł do 94 mln zł w porównaniu do 89 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku. Marża EBITDA wyniosła 27,8% w porównaniu do 35,6% w analogicznym okresie 2008 roku.

Zysk EBITDA skorygowany o wartość zwiększenia kosztów licencji programowych oraz kosztów przesyłu sygnału, spowodowanego osłabieniem złotego wobec euro i dolara amerykańskiego, wyniósł 124 mln zł, zaś marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 36,6%.

Płynność finansowa

Przewidujemy, że nasze podstawowe przyszłe potrzeby w zakresie środków finansowych będą dotyczyć (i) rozwijania usług operatora wirtualnej sieci telefonii komórkowej, (ii) zakupu od dostawców zewnętrznych zestawów odbiorczych HD (High Definition) i DVR (Digital Video Recorder) oraz komponentów do produkcji własnych dekoderów SD (Standard Definition) (iii) planowanych nakładów inwestycyjnych, (iv) obsługi zadłużenia z tytułu naszych kredytów i pożyczek oraz (v) ewentualnej wypłaty dywidendy zgodnie z przyjętą polityką dywidendy. Uważamy, że obecny stan naszych własnych środków pieniężnych oraz środki generowane z bieżącej działalności operacyjnej będą wystarczające na sfinansowanie tych potrzeb.

Nasze całkowite zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długo i krótkoterminowych na dzień 31 marca 2009 roku wynosiło 95 mln zł, na co składało się zadłużenie wynikające z umowy kredytowej podpisanej z Bankiem Pekao S.A. Nasze zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów denominowane jest wyłącznie w PLN.

Na dzień 31 marca 2009 roku nasze saldo gotówki przekraczało saldo zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek o 38 mln zł.

Pozostałe wydarzenia biznesowe:

25 lutego br. Cyfrowy Polsat i Grupa TVN podpisały kilkuletnie porozumienia przedłużające obecność kanałów TVN, TVN Siedem, TVN24, TVN Turbo, TVN Meteo, TVN Style na największej platformie satelitarnej w Polsce.

W celu realizacji strategii operatora usług zintegrowanych, w dniu 11 marca 2009 r. Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o objęciu 350.000 akcji Sferii S.A. za kwotę 53,4 mln zł poprzez udział w podwyższeniu kapitału spółki (11% podwyższonego kapitału). Równocześnie podpisana została umowa opcji sprzedaży udziałów w Sferia S.A. na rzecz Pana Zygmunta Solorza–Żaka lub podmiotu przez niego wskazanego w okresie do 30 czerwca 2009 r. (z możliwością przedłużenia do 30 września 2009 r.). W dniu 13 marca 2009 r. Cyfrowy Polsat wykonał prawo opcji sprzedaży akcji Sferia S.A. na rzecz podmiotu wskazanego przez Pana Zygmunta Solorza–Żaka. Decyzja ta została podjęta z uwagi na brak akceptacji przez część akcjonariuszy mniejszościowych dla ryzyka związanego z zaangażowaniem kapitałowym platformy w Sferię S.A. Wykonanie opcji sprzedaży nastąpiło przy akceptacji Rady Nadzorczej. Transakcja sprzedaży udziałów na rzecz Polaris Finance B.V. została zakończona w dniu 21 kwietnia 2009 r.  – udziały zostały sprzedane za 53,7 mln zł (cena objęcia akcji powiększona o 5,5% p.a.). Niemniej jednak należy podkreślić, że Cyfrowy Polsat nadal zamierza kontynuować ogłoszoną wcześniej strategię oferowania usług zintegrowanych (multiplay), między innymi poprzez zawieranie umów handlowych z dostawcami technologii pozwalającej na oferowanie szerokopasmowego Internetu oraz innych usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii mobilnej.

19 marca br. została podpisana umowa pomiędzy telewizją publiczną i Cyfrowym Polsatem, regulująca pod względem prawnym obecność kanałów TVP1 i TVP2 na platformie. Jednocześnie współpraca została rozszerzona o programy TVP Sport i TVP INFO.

Cyfrowy Polsat wydzierżawił od Eutelsat Communications transponder nr 112 na satelicie Hot Bird 9. Czwarty już transponder Cyfrowego Polsatu umożliwi platformie dalszy rozwój oferty programowej oraz wprowadzanie nowych usług.

Po lutowej rewizji GPW Cyfrowy Polsat został zakwalifikowany do indeksu WIG 20, którego uczestnikiem stał się po sesji z dn. 20 marca 2009 r.

Cyfrowy Polsat zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dn. 6 maja 2008 r. Od daty debiutu WIG 20 spadł o ok. 38%, a cena akcji platformy wzrosła o ok. 12%.

Cyfrowy Polsat został laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień:

 • III miejsce w rankingu „Giełdowa Spółka Roku”, przeprowadzonym przez dziennik Puls Biznesu; 1. miejsce w kategorii „Kompetencje zarządu” oraz „Sukces w 2008 r.” (luty 2009 r.),
 • Nagroda „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii „Debiut 2008 roku – spółki na GPW” przyznana przez Gazetę Giełdy „Parkiet” (luty 2009 r.),
 • „Lokomotywa Polskiej Gospodarki” według rankingu magazynu „Home & Market”. Cyfrowy Polsat znalazł się na 24. pozycji wśród 100 najdynamiczniejszych największych polskich firm, na 5. pod względem rentowności kapitałów własnych i na 7. pod względem bezwzględnego przyrostu wyniku finansowego (luty 2009 r.),
 • „Wirtualny Telefon” Mobile Internet w kategorii Sukces Roku  2008 za stworzenie w pełni funkcjonalnego infrastrukturalnego operatora wirtualnej sieci telefonii komórkowego (luty 2009 r.),
 • Złota Antena Świata Telekomunikacji w kategorii Firma Roku 2009 (marzec 2009 r.).
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu