Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG w 2008 roku – wzrost liczby klientów i stabilna działalność operacyjna

Pogłębiający się w ciągu ostatnich kilku miesięcy kryzys finansowy miał znaczny wpływ na sektor bankowy na całym świecie. Ta trudna sytuacja w całej branży dotknęła także Sal. Oppenheim, który otworzył swoje przedstawicielstwo w Warszawie na początku 2008 r. W ujęciu całościowym nasz Bank odniósł jednak znaczący sukces prowadząc stabilną działalność operacyjną  i osiągając pozytywne wyniki.

  1. Wzrost liczby klientów o 10%, przypływ środków netto od nowych klientów większy o 7%
  2. Pozytywny ekonomicznie rozwój wydarzeń prowadzący do osiągnięcia całorocznego wyniku przed opodatkowaniem w wysokości 1,52 mln €
  3. Udane wejście na polski rynek
  4. Sal. Oppenheim był jedynym konsultantem w dziedzinie fuzji i przejęć doradzającym NFI EMPIK Media & Fashion Group (EM&F) przy operacji przejęcia niemieckiej spółki Spiele Max AG
  5. Dalszy rozwój działalności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zgodnie  z planami
  6. Grupa bankowa przetrwała kryzys finansowy bez pomocy z zewnątrz, dzięki kapitałom własnym w wysokości ponad 2 mld € oraz przy wymaganym przez organy nadzorcze wskaźniku wypłacalności kształtującym się na poziomie 12%.

Aktywizacja nowych klientów i napływ środkó netto od  nowych klientów

W wyniku pozyskania nowych mandatów w Austrii, a także w Polsce, w Czechach i na Węgrzech, liczba naszych klientów wzrosła o ok. 10%, zaś przypływ nowego kapitału netto wyniósł 7%. Według dr. Bernharda Ramsauera – Prezesa Zarządu Banku Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG – dzięki konserwatywnemu podejściu banku i jego wieloletniej historii udanego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, Sal. Oppenheim nadal jest postrzegany jako bezpieczna przystań. Silne ukierunkowanie wysiłków banku na ochronę aktywów i utrzymanie ich wartości okazało się zdecydowanie skuteczną metodą.

Suma bilansowa na koniec roku wyniosła 326 mln €, o 42% więcej niż w roku ubiegłym. Wysokość dochodów w 2008 r. nieco spadła, o 1,7%. Wynik przed opodatkowaniem wyniósł 1,52 mln €, zaś wartość zarządzanych aktywów  – 3,2 mld €. Pomimo otwarcia nowych biur w Warszawie i Budapeszcie nasze wydatki wzrosły tylko o 5,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym, zaś reaktywność w zarządzaniu kosztami – w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację na rynku – umożliwiła bankowi utrzymanie wysokości kosztów poniżej wartości przewidzianych w budżecie.

„Nasza austriacka spółka zależna mająca oddziały w Wiedniu, Salzburgu, Pradze, Warszawie i Budapeszcie wyrobiła sobie mocną pozycję w naszej grupie bankowej i wykazała się nadzwyczajną stabilnością w tych trudnych czasach” – potwierdza Matthias Graf von Krockow, Rzecznik Osobiście Odpowiedzialnych Wspólników Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. Na koniec 2008 roku Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG zatrudniał w Austrii 83 osoby.

Udane wejście na polski rynek

„Nasze przedstawicielstwo w Polsce kierowane przez panów Roberta Czajkowskiego i Stanisława Markowskiego całkowicie spełniło nasze oczekiwania” – stwierdził dr Bernhard Ramsauer, Prezes Zarządu Banku Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG. „Nasze doświadczenie w zakresie szerokiego spektrum klas aktywów i gruntowna wiedza analityczna spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem na polskim rynku” – dodał dr Bernhard Ramsauer.

Oprócz sukcesu w zdobywaniu nowych klientów dla działu zarządzania aktywami, spółka wniosła również znaczący wkład w ugruntowywanie modelu prowadzenia działalności łączącego zarządzanie aktywami z bankowością inwestycyjną. Świadcząc usługi doradcze na rzecz grupy NFI Empik Media & Fashion – wiodącej firmy działającej na rynku produktów należących do segmentu life style w Europie Środkowej i Wschodniej – przy transakcji przejęcia niemieckiej spółki Spiele Max AG, po raz pierwszy zapewniliśmy obsługę nabywcy pochodzącemu z regionu Europy Środkowej realizującemu transakcję przejęcia poza granicami macierzystego kraju.

W dziedzinie funduszy inwestycyjnych Sal. Oppenheim wprowadził na rynek polski fundusz Worldwide Investors Portfolio (WIP) SICAV, zarządzany przez Pramerica Financial. Fundusz ten obejmuje pięć podfunduszy dających inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym możliwość wyboru między inwestycjami w różne klasy aktywów – od obligacji wysokiego dochodu po nieruchomościowe papiery wartościowe. Pramerica Financial jest jedną z wiodących firm w branży usług finansowych, a wartość aktywów przez nią zarządzanych sięga 558 mld USD.

Perspektywy i możliwości w roku 2009

W 2009 r. Sal. Oppenheim Austria zamierza nadal działać zgodnie ze sprawdzonym modelem  polegającym na bliskich więzach pomiędzy zarządzaniem aktywami i bankowością inwestycyjną, lecz będzie także koncentrować się na potencjale rynkowym istniejącym w Europie Środkowo-Wschodniej. Ogólnie rzecz biorąc bank przewiduje jednak utrzymanie się trudnej koniunktury. Kierownictwo zakłada konsolidację rynku w dziedzinie zarządzania aktywami, co w ostatecznym rozrachunku umożliwi podmiotom skoncentrowanym na świadczeniu usług w tym segmencie, takim jak Sal. Oppenheim, wyjście z tego kryzysu z jeszcze silniejszą pozycją. W segmencie corporate finance Bank dostrzega możliwości wynikające z restrukturyzacji branży usług finansowych oraz dalszej konsolidacji tradycyjnych sektorów przemysłu. W Europie Środkowo-Wschodniej Sal. Oppenheim spodziewa się prywatyzacji średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorze energetycznym, chemicznym i logistycznym, a także poprawy sytuacji na rynku fuzji i przejęć w drugiej połowie roku.

Grupa bankowa przezwycięża kryzys na rynkach finansowych o własnych siłach

Grupa Sal. Oppenheim wykazała wynik netto za rok obrachunkowy 2008 na poziomie -117 mln € (w poprzednim roku: 255 mln €), co odzwierciedla skutki kryzysu na rynkach finansowych. Zwłaszcza w Niemczech spadek cen na rynkach kapitałowych, który dotknął niemal wszystkie klasy aktywów, wystawił na ciężką próbę działalność Sal. Oppenheim związaną z rynkami kapitałowymi. Fundamentalną przyczyną tych wydarzeń były straty w segmencie obrotu akcjami oraz straty z wyceny w przypadku szeregu aktywów i inwestycji kapitałowych. Jednak pozostałe obszary operacyjne działalności banku odnotowały pozytywne wyniki. Dzięki konserwatywnej wycenie wszystkich aktywów udało się zapewnić pełną absorpcję negatywnych skutków kryzysu na rynku finansowym w roku obrachunkowym 2008.

Kierownictwo banku odpowiedziało na te wydarzenia wprowadzając szeroko zakrojony program mający na celu zwiększenie efektywności za pomocą korekt kosztów i zmian strukturalnych, sumujących się kwotą 100 mln €. „Dążymy ponownie do uzyskania zbilansowanego wyniku w nadchodzących latach obrachunkowych. Pierwsze kilka miesięcy tego roku już dało nam dowody, że jesteśmy na dobrej drodze – pierwszy kwartał zamknęliśmy dodatnimi wynikami” – stwierdził von Krockow. Łączna suma bilansowa grupy wyniosła 41,4 mld €, pozostając na niemal niezmienionym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim. W grudniu 2008 r. akcjonariusze zwiększyli zasoby kapitałowe banku przyjmując uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego o 200 mln €. Kapitał własny banku wynosi obecnie ponad 2 mld €, zaś wskaźnik wypłacalności wymagany przez organy regulacyjne sytuuje się na poziomie 12%. Przeciętne zatrudnienie w grupie na przestrzeni całego roku wyniosło 4.300 osób.

Pomimo oczekiwanej trudnej koniunktury rynkowej w 2009 r. Sal. Oppenheim jest przekonany, że uda mu się osiągnąć pozytywne wyniki. Zdaniem Grafa von Krockow ta sytuacja rynkowa daje również pewne możliwości, z których zamierzamy skorzystać. Sal. Oppenheim dostosował się do zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym poprzez podjęcie takich działań jak ekspansja i umocnienie podstawowej specjalizacji Banku, czyli zarządzania aktywami, a także koncentracja na transakcjach handlowych indukowanych zleceniami klientów. „Prywatny bank zarządzany przez swoich właścicieli koncentruje się w pierwszym rzędzie na kliencie. Jesteśmy z naszymi klientami powiązani wspólnymi celami długoterminowymi, takimi jak solidność, stabilność, długoterminowe  i zrównoważone zyski oraz bliska współpraca partnerska” – podkreślił Graf von Krockow.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu