Wyniki Grupy Carlsberg po I KW. 2009

  • by

Carlsberg na dobrej drodze do osiągnięcia prognozowanych wyników rocznych.  Zgodnie z przewidywaniami zarządu, Carlsberg osiągnął bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał 2009 r. Carlsberg niezmiennie koncentruje się na redukcji kosztów w celu zniwelowania niekorzystnego wpływu trudnych i niepewnych warunków rynkowych.

W omawianym kwartale, wolumen sprzedaży piwa wzrósł o 34%, osiągając poziom 22,6 mln hl (w porównaniu z 16,8 mln hl w pierwszym kwartale 2008 r.). Grupa odnotowała 5-procentowy organiczny spadek wolumenu sprzedaży piwa, podczas gdy akwizycje przyczyniły się do 39-procentowego wzrostu. Spółki Grupy działające na terenie Azji osiągnęły wysoki jednocyfrowy organiczny wzrost wolumenu sprzedaży piwa, natomiast spółki z regionu Europy Wschodniej oraz Europy Północnej i Zachodniej odnotowały spadek wolumenu sprzedaży. Niekorzystny wpływ na wyniki wygenerowane w pierwszym kwartale przez spółki z Europy Północnej i Zachodniej miał ruchomy charakter Świąt Wielkanocnych, które wypadły w drugim kwartale roku.

Przychody netto za pierwszy kwartał wzrosły o 25%, osiągając poziom 11,8 mld DKK (w porównaniu z 9,4 mld DKK w pierwszym kwartale 2008 r.). Organiczny wzrost przychodów wyniósł +1% (-6% w DKK). Wyższe ceny wprowadzone w 2008 r. i na początku 2009 r. oraz szczególny nacisk na zarządzanie wartością firmy przyniosły korzystny efekt cenowy, który przełożył się na 8-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży piwa w pierwszym kwartale 2008 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpływ zróżnicowania oferty produktowej był taki sam jak w pierwszym kwartale 2008 r.

Carlsberg zwiększył swój udział w poszczególnych rynkach w Europie Wschodniej i Azji oraz utrzymał ogólny udział w rynku Europy Północnej i Zachodniej dzięki precyzyjnie pozycjonowanym markom oraz działaniom marketingowym.

Zysk operacyjny Grupy wzrósł do 788 mln DKK (w porównaniu z 388 mln DKK w pierwszym kwartale 2008 r.). W segmencie napojów bezalkoholowych odnotowano 34-procentowy organiczny wzrost zysku operacyjnego (+23% w DKK). Ten znaczący wzrost przypisać można działaniom mającym na celu zwiększenie wydajności, które podejmowane są we wszystkich spółkach Grupy. Efekty tych działań będą widoczne w wynikach spółek regionu Europy Północnej i Zachodniej w kolejnych kwartałach, natomiast spółki z Europy Wschodniej zwiększyły wydajność już w pierwszym kwartale roku.

W pierwszym kwartale 2009 r. rentowność działalności operacyjnej Grupy zwiększyła się do poziomu 6,7% (w porównaniu z 4,1% w analogicznym okresie poprzedniego roku). Wzrost rentowności osiągnięto dzięki efektom synergii wynikającym z przejęć nowych podmiotów oraz zwiększenia wydajności.

W pierwszym kwartale, który tradycyjnie jest okresem charakteryzującym się niskim poziomem przepływów pieniężnych, zwykle o wartościach ujemnych, Carlsberg odnotował pod tym względem wzrost, który udało się osiągnąć mimo zwiększenia skali działalności w następstwie przejęcia grupy Scottish & Newcastle. Na wyższy poziom przepływów pieniężnych wpływ miały takie czynniki jak wyższy zysk, poprawa efektywności wykorzystania kapitału obrotowego i spadek nakładów inwestycyjnych. Wolne przepływy pieniężne miały ujemną wartość –1,1 mld DKK (dla porównania, w pierwszym kwartale 2008 r. wartość ta wyniosła –2,8 mld DKK).

Zadłużenie netto na koniec pierwszego kwartału wynosiło 45,8 mld DKK, wobec 44,2 mld DKK na koniec ubiegłego roku.
Integracja aktywów S&N przebiega zgodnie z planem, również efekty synergii uzyskiwane przez Carlsberg Breweries są zgodne z oczekiwaniami.

Spółka Carlsberg Breweries potwierdza założenia bazowe i w całorocznej prognozie zakłada osiągnięcie następujących wyników:

  1. Przychody netto w wysokości ok. 63 mld DKK
  2. Zysk operacyjny w wysokości co najmniej 9 mld DKK
  3. Zysk netto w wysokości co najmniej 3,5 mld DKK
  4. Wolne przepływy pieniężne w wysokości co najmniej 6 mld DKK
  5. Operacyjne nakłady kapitałowe poniżej 3,75 mld DKK
  6. Stosunek oprocentowanego zadłużenia netto do EBITDA na poziomie  ok. 3x.

Komentując wyniki Dyrektor Generalny Jørgen Buhl Rasmussen powiedział: „W pierwszym kwartale roku, który tradycyjnie charakteryzuje się słabszymi wynikami, nadal koncentrowaliśmy się na ograniczaniu kosztów i poprawie efektywności; działania te miały na celu ochronę zysków i poprawę przepływów pieniężnych. Wyniki uzyskane przez Carlsberga w I kw. 2009 r. były zgodne z naszymi oczekiwaniami; należy również zwrócić uwagę na fakt ich uzyskania w trudnym – zgodnie z przewidywaniami – otoczeniu rynkowym. Carlsberg jest na dobrej drodze do osiągnięcia prognozowanych wyników rocznych. Jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia wyzwań, jakie staną przed nami w nadchodzących miesiącach. Nadal będziemy monitorować działalność naszego przedsiębiorstwa i zarządzać nim w sposób rozważny, równoważąc potrzebę ograniczania kosztów z koniecznością realizacji długoterminowych planów rozwoju”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu