Informacja po konferencji prasowej Mostostalu Warszawa S.A. dotyczącej wyniku przetargu na odcinek centralny II linii metra w Warszawie

Mostostal Warszawa jako lider konsorcjum biorącego udział w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia informuje o złożeniu protestu od rozstrzygnięcia przetargowego, które w naszym przekonaniu jest niezgodne z obowiązującymi przepisami Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz błędne z punktu widzenia interesu Miasta Stołecznego Warszawy i jego mieszkańców z następujących powodów:

1. Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty narusza art. 24 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w zakresie:

  • braku prawidłowego zabezpieczenia oferty wadium;
  • błędnego i niezgodnego z przepisami udokumentowania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowo oferta wykonawcy wskazana jako najkorzystniejsza powinna zostać odrzucona w świetle art. 39 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z podpisaniem jej przez osoby nieposiadające właściwych pełnomocnictw i w związku z tym nie mające uprawnień do zaciągania zobowiązań wymaganych w postępowaniu przetargowym.

2. Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty podjęta została na rzecz firm nie mających żadnego rozeznania i doświadczenia w działalności w Polsce, nie wspominając o rynku warszawskim.  Ten brak rozeznania i znajomości realiów w najbardziej jaskrawy sposób widoczny jest w zaproponowanej cenie, która nie pozwoli na zrealizowanie przedsięwzięcia zgodnie z warunkami technicznymi, w terminie przewidzianym umową i za kwotę podaną w ofercie.

Nasze stanowisko w tej sprawie oparte jest na wiedzy jak powstawała oferta konkurencji oraz wyniku szczegółowych wyliczeń wykonanych przez naszych specjalistów, które jesteśmy gotowi w szczegółach zaprezentować.

3. Decyzja o powierzaniu przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorstwu, które na terytorium naszego kraju:

  • nie stworzyło ani jednego miejsca pracy;
  • nie zapłaciło ani jednej złotówki jakiegokolwiek podatku;
  • nie poniosło nawet grosza inwestycji, które skutkowałyby stworzeniem jakiejkolwiek trwałej wartości pożytku publicznego; jest błędna i niezgodna z dobrze pojętym interesem polskich przedsiębiorców i obywateli.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu