SKOK-i pod skrzydła KNF

Wzrost wartości aktywów oraz zakresu działalności kas oszczędnościowo-kredytowych, brak kontroli ze strony KNF, a także nieprzejrzystość obecnego systemu SKOK to główne powody, dla których  Krajowa Izba Gospodarcza popiera propozycję Klubu Parlamentarnego „Platformy Obywatelskiej” uchwalenia nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Obecnie obowiązujące przepisy są wadliwe, co potwierdziła decyzja Trybunału Konstytucyjnego z marca br., uznająca za niezgodne z Konstytucją zapisy obecnie obowiązującej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, pozwalające na udzielanie długoterminowych pożyczek i kredytów.

Środowisko przedsiębiorców skupione w Krajowej Izbie Gospodarczej uważa, że konieczne jest wprowadzenie w nowej ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych publicznego nadzoru państwowego nad środkami zgromadzonymi w SKOK-ach. Nadzór odbywałby się poprzez przesunięcie kompetencji nadzorczych, szczegółowych decyzji dotyczących limitów ryzyka oraz polityki inwestycyjnej, a także uprawnień kompetencyjnych do decydowania o kryteriach kwalifikacyjnych członków niektórych organów kas i Kasy Krajowej z Kasy Krajowej do Komisji Nadzoru Finansowego. Zdaniem KIG, niedopuszczalna jest sytuacja,  w której spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie będąc bankami i mając obowiązek prowadzenia działalności niezarobkowej działają faktycznie tak samo, jak banki. Obecnie SKOK-i udzielają kredytów gotówkowych na podobnych warunkach jak banki, wydają karty i prowadzą konta, ale nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. W dobie kryzysu, wynikającego w znacznym stopniu z braku odpowiedniego nadzoru nad rynkiem finansowym, poza nadzorem KNF-u nie powinny pozostawać podmioty w których znajduje się aż 8,5 mld zł oszczędności.

KIG opowiada się również za:

  • pozostawieniem Kasy Krajowej w roli instytucji zrzeszającej kasy i kontrolującej działalność kas tylko pod kątem zgodności z ustawą i zaleceniami nadzorczymi Komisji Nadzoru Finansowego;
  • wprowadzeniem zakazu prowadzenia przez Kasę Krajową działalności innej, niż określonej przepisami ustawy, w szczególności takiej, która wykracza poza obowiązki kontrolne i zarządzanie funduszem stabilizacyjnym na zasadach określonych przez KNF;
  • zmniejszeniem obciążeń ponoszonych przez kasy na rzecz Kasy Krajowej,w szczególności zniesienie obowiązku korzystania z usług firm zalecanych przez Kasę Krajową (systemy informatyczne, ubezpieczenia);
  • umożliwieniem kasom posiadania faktycznego wpływu na decyzje Kasy Krajowej poprzez odebranie prawa wykonywania głosu osobom prawnym nie posiadającym statusu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej i przyjęcie zasady: „jedna kasa – jeden głos” na Walnym Zgromadzeniu Kasy Krajowej;
  • zmianą zasad podziału nadwyżki finansowej tak, by członkowie kas mogli czerpać korzyści z wypracowanych przez kasę zysków.

„Uchwalenie proponowanych zmian jest szansą na modernizację systemu SKOK, który w chwili obecnej jest nieprzejrzysty i coraz mniej związany z zasadą pomocniczości, a bardziej przypomina firmę zarządzaną centralnie przez Kasę Krajową” – komentuje Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu