Rusza konkurs dla Poddziałania 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/8.2.1/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe

Dla wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych obejmujące:

  • Staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach
  • tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu
  • promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out)
  • szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out
  • stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota: 16 482 986 PLN

Konkurs ma charakter otwarty. Nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły od dnia 22 kwietnia 2009 r. do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dany konkurs lub do dnia 31 grudnia 2009 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki, Łódź, ul. Roosevelta 15  lub przesłać kurierem bądź pocztą na adres: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), którzy spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki, ul. Roosevelta 15, 90-051 Łódź oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki, ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź, tel.: 042 663 33 92, e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu